Regulament intern de organizare si functionare PDF Imprimare
Vineri, 31 August 2012 21:30
Share

Regulament intern de organizare si functionare

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE. STRUCTURA ORGANIZATORICA A PRIMARIEI COMUNEI JUCU

 

1.1 Notiuni generale

Primăria comunei Jucu îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în strada Jucu de Sus , nr.112, comuna Jucu , judetul Cluj, care este adresa oficială folosită în toate documentele elaborate în instituţie. Aparatul propriu al Consiliului Local al Comunei Jucu este organizat pe compartimente, potrivit structurii organizatorice stabilita prin Hotrâre a Consiliului Local, si asigură indeplinirea sarcinilor ce revin Primariei Comunei Jucu , ca organ local al administratiei publice locale.
In activitatea sa, pentru asigurarea condiţiilor de executare a legilor, aparatul executiv al primăriei raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributiilor stabilite in prezentul regulament, asigura aducerea la indeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul si Guvernul Romaniei, a ordinelor Prefectului judetului Cluj, a Hotărârilor Consiliului Local precum si a dispoziţiilor Primarului Comunei Jucu .

Compartimentele de lucru in intelesul prezentului regulament sunt direcţiile, birourile si compartimentele independente, aflate in subordinea Primarului.

Legatura intre diferitele compartimente ale Primariei Comunei Jucu se face prin conducatorii acestora. Legatura cu alte institutii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte organe ale administratiei de stat, prin reprezentanti legali ai Primariei.

Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea sefului ierarhic superior, ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.

Conducatorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin.

In functie de specificul activitatii fiecaruia, si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului propriu intocmesc referate şi proiecte de dispozitii pe care le prezinta Primarului in vederea emiterii acestora.

Conducatorii compartimentelor de specialitate, din dispozitia sau cu aprobarea Primarului Comunei Jucu , vor putea stabili si alte sarcini decât cele prevazute in prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate in scris si asumate sub semnatura de catre cei indreptatiti sa le aduca la indeplinire.

 

1.2 Structura organizatorică a Primăriei Comunei Jucu

 

Structura organizatorică a Primăriei Comunei Jucu este în conformitate cu Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală şi a fost elaborată, aprobată prin

 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale aparatului de specialitate.

 

1.2.1 Relatiile in cadrul institutiei

În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de reprezentare, de control.

Relaţiile de autoritate ierarhică presupun:

a) subordonarea Viceprimarului faţă de Primar;

b) subordonarea , şefilor de birou, după caz, faţă de Primar, Viceprimar si Secretarul unitaţii administrative teritoriale, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, de dispoziţiile Primarului şi a structurii organizatorice;

c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şefii ierarhici superiori.

 

Relaţiile de autoritate funcţională se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a primariei, între acestea şi serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, înconformitate cu atribuţiile specifice fiecărui compartiment, obiectul de activitate sau competenţelelegale şi în limitele prevederilor legale.

 

Relaţiile de colaborare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a primăriei sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor, instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea consiliului.

Relaţiile de colaborare există şi între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Comunei Jucu şi compartimentele similare ale celorlalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, ONG-uri etc. din ţară şi străinătate.

 

Relaţiile de reprezentare se realizează în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primar prin dispoziţie. Viceprimarul, Secretarul sau personalul compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria Comunei Jucu în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, ONG-uri din ţară şi străinătate.

 

Relaţiile de coordonare, verificare şi control se stabilesc între Primar şi Viceprimar pe de o parte, şi secretar pe de altă parte, conform organigramei.

De asemenea, acelaşi tip de relaţii se stabilesc între compartimentele specializate în control şi unităţile subordonate consiliului sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului conform competenţelor stabilite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată sau prin alte prevederi legale în vigoare.

 

Primarul asigura conducerea şi controlul aparatului de specialitate.

Atribuţiile Primarului sunt cele prevăzute la art. 63 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată.

În cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotărârea Consiliului Local pentru buna funcţionare a instituţiei, Primarul aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura organizatorică, aprobă transformarea posturilor vacante prevăzute în Statutul de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare, precum şi constituirea de şi compartimente în funcţie de necesităţi.

 

 

 

Viceprimarul exercită atribuţiile prevăzute de art. 57 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată.

 

Secretarul unitaţii administrative teritoriale a comunei Jucu îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute la art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi însărcinările date de Consiliul Local sau de Primar.

 

 

 

1.2.2 Structura aparatului propriu al Primarului Comunei Jucu

 

 

Primăria Comunei Jucu este structurată în birouri sau compartimente independente după cum urmează:

 

- Cabinet Primar avand in subordine un auditor intern , un consilier personal , biroul impozite si taxe locale , inspector situatii de urgenta , sef formatie interventie ;

- Viceprimarul comunei in subordinea caruia se afla personalul Administrativ si Cultura;

- Secretarul unitaţii administrative teritoriale a comunei Jucu , avand in subordine compartimentele Juridic, Secretariat, Personal si Registru Agricol , fond funciar , urbanism si amenajarea teritoriului , asistenta sociala si achizitii publice ;

 

 

În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii şi prezentului regulament, conducătorii compartimentelor au următoarele atribuţii:

- organizează activitatea propriilor compartimente şi repartizează sarcinile şi îndatoririle de serviciu pentru fiecare angajat;

- detaliază atribuţiile compartimentului pe care îl conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat a fişelor de post;

- au iniţiativă şi iau măsuri, după caz, în rezolvarea măsurilor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

- asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

- îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, corespunzătoare şi de calitate a tuturor sarcinilor

încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;

- evaluează din punct de vedere profesional personalul din subordine la perioade de timp stabilite în conformitate cu prevederile legale;

- repartizează corespondenţa, răspunde de soluţionarea curentă a problemelor, avizează şi semnează lucrările compartimentului;

- asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor petenţilor şi a diferitelor autorităţi sau instituţii;

 

 

 

- propun şi, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii din cadrul compartimentului, colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promtitudine la solicitările acestora;

- răspund de creşterea gradului de competenţă profesională şi de asigurarea unui comportament corect în relaţiile cu cetăţenii, în scopul creşterii prestigiului funcţionarului public şi a celorlalţi angajaţi ai primăriei;

- răspund conform reglementărilor în vigoare şi prezentului regulament faţă de şeful ierarhic superior, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor şi atribuţiilor care revin compartimentelor pe care le conduc.

 

 

 

CAPITOLUL 2

ATRIBUTIILE ŞI OBIECTIVELE COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JUCU

 

2.1 Primarul comunei Jucu

Primarul comunei Jucu este seful administratiei publice locale siraspunde in fata Consiliului local de buna functionare a acesteia.

 

Primarul comunei Jucu are urmatoarele atributii:

 

- asigura conducerea si coordonaea intregii activitati a Primariei comunei Jucu;

- asigura, prin intermediul compartimentelor Primariei comunei Jucu, intocmirea proiectului bugetului anual de venituri si cheltuieli al comunei si al activitatilor autofinantate, pe care le supune spre aprobare Consiliului local;

- initiaza proiecte de hotarari si le supune dezbaterii Consiliului local, potrivit competentelor acestuia;

- asigura executarea hotararilor Consiliului local;

- prezinta Consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economica si sociala a comunei, in concordanta cu atributiile ce revin utoritatilor administratiei publice locale;

- asigura ordinea publica si linistea ocuitorilor prin intermediul politiei comunitare, cu ajutorul politiei, jandarmeriei, pompierilor si protectiei civile, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

- asigura si raspunde de executia bugetara pentru toate activitatile si actiunile finantate din bugetul local, precum si pentru activitatile finantate total sau partial din surse extrabugetare;

- asigura prin intermediul biroului de taxe si impozite stabilirea, urmarirea si incasarea impozitelor, ale taxelor locale, ale taxelor speciale si ale altor venituri ale bugetuli local si raspunde de cheltuirea sumelor alocate conformprevederilor bugetare;

- asigura si raspunde, in limita prevederilor bugetare, de realizarea investitiilor si lucrarilor publice;

 

 

- prezinta spre aprobare Consiliului local contul anual de executie a bugetului local;

- reprezinta comuna Jucu in raporturile juridice cu celelalte personae fizice si juridice din tara si din strainatate;

- in calitate de sef al comisiei pentru situatii de urgenta asigura masurile pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, inundatiilor, epidemiilor, impreuna cu organelle de specialitate ale statului, precum si ca urmare a instituirii starii de necessitate sau de urgenta, dupa caz. In acest scop poate obiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna, care sunt obligate sa execute masurile stabilite de catre primar;

- asigura ca reprezentant al statului exerctarea atributiilor de ofiter de stare civila, precum si a atributiilor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor;

- numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul aparatului propriu al primariei si stabileste drepturile salariale ale acestuia in conditiile legii;

- exercita functia de ordonator principal de credite, potrivit Legii finantelor publice locale;

- controleaza activitatea angajatilor primariei;

- aprba fisele de post, fisele de evaluare a performantelor profesionale si salariul angajatilor din aparatul propriu;

- ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice organizate de cetateni in comuna Jucu si in localitatile componente.

 

 

Primarul comunei Jucu are insubordinea sa directa un consilier personal. De asemenea, auditul public intern, pentru asigurarea obiectivitatii actului de audit, impozitele si taxele locale , inspector situatii de urgenta , sef serviciu pompieri se subordoneaza direct primarului.

 

2.1.1 Consilierul personal al Primarului Comunei Jucu

Atributii principale:

- asigura consilierea primarului pe probleme specifice;

- reprezinta institutia primarului in relatia cu cetatenii, cu administratia centrala si locala si cu alte institutii si organizatii in baza mandatului conferit de primar;

- pregateste materilale si informari necesare emiterii actelor administrative ale primarului;

- asigurarea functiei de purtator de cuvant al Primariei comunei Jucu;
- asigurarea relatiei institutiei cu presa locala si centrala si monitorizarea acesteia;
- informarea presei locale si centrale despre cele mai importante actiuni ale primariei si ale Consiliului Local si convocarea presei la actiunile organizate de primarie;
- elaborarea comunicatelor de presa catre mass-media centrala si locala care sa informeze asupra activitatii primariei si transmiterea comunicatelor de presa;
- mediatizarea activitatii zilnice a directiilor primariei si gestionarea imaginii institutiei in ansamblu, mediatizarea actiunilor primariei, simpozioanelor, intrunirilor oficiale organizate de aceasta;
- comunicarea informatiilor de interes public, conform legii informatiilor publice 544/2001;
- asigurarea accesului la informatiile de interes public, conform legii 544/2001;
- elaborarea discursurilor oficiale pentru ocazii speciale;
- elaborarea dosarelor de presa necesare evenimentelor organizate de primarie si pregatirea materialelor cu informatii necesare pentru conferintele de presa;
- planificarea si programarea activitatii de mediatizare prin planuri de mediatizare strategice, tactice si de executie;
- punerea in aplicare a planurilor si programelor de mediatizare aprobate de conducerea primariei;
- identificarea si prelucrarea informatiei faptice la nivelul institutiei;
- intocmirea rapoartelor evaluative privitoare la actiunile de mediatizare;
- planificarea si organizarea campaniilor de presa;

- elaborarea continutului materialelor promotionale si de informare: afise, pliante, brosuri, postere, mape de prezentare - necesare mediatizarii evenimentelor organizate de primarie;
- crearea si intretinerea de date fotografice si alte materiale auxiliare necesare activitatii de mediatizare;
- redactarea luarilor de pozitie in cazul in care un anumit eveniment afecteaza imaginea institutiei, ca replica la un eveniment consumat sau a carui pregatire este anuntata ca sigura
- elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale institutiei;
- elaborarea materialelor de prezentare pentru evenimentele organizate de primarie sau in care primaria este implicata in colaborare.

 

2.1.2 Auditorul Intern

Auditul public intern se organizeaza in mod independent in structura instituţiei publice sub forma unui compartiment specializat, constituit din una sau mai multe persoane, aprobate în statul de funcţii, astfel incat personalul de specialitate angajat in acesta, denumit in continuare auditor public intern sa nu fie implicat in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care le auditeaza.
Auditorul public intern trebuie sa isi indeplineasca atributiile in mod obiectiv, independent, cu profesionalism si integritate, potrivit normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern. Auditorul public intern trebuie sa respecte prevederile codului de etica, normele si instructiunile ce se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
In realizarea atributiilor sale, compartimentul de audit public intern se subordoneaza si raporteaza direct conducatorului institutiei publice.

Atributii principale:

- respectarea normelor legale care reglementeaza functionarea auditului intern(O.G.119/1999 , Ordin 332/2000, Lg.301/2002).
- verificarea bunei gestionari a banului si patrimoniului public asupra activitatii desfasurate de Primarie, institutii subordonate si asupra utilizarii de catre terti , indiferent de natura juridica a acestora a fondurilor publice utilizate d e catre acestia in baza unei finantari realizate de catre institutia publica ;
- certificarea anuala, insotita de raport, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;
- intocmirea planului de audit conform art.8 din OG 119/1999 ;
- examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si, pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
- supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
- evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei publice ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
- identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si control , precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.
- auditarea urmatoarelor activitati si operatiuni:
- deschiderea si repartizarea creditelor bugetare;

- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al

statului sau al unităţii administrativ-teritoriale;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- platile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeana;
- constituirea veniturilor publice in legatura cu autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si facilitatile acordate la incasarea titlurilor de creanta.
- intocmirea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor cand se constata savarsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii.
- constatarea contraventiilor si sanctionarea urmatoarelor fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.

2.1.3. Biroul impozite si taxe locale

Biroul Taxe si Impozite este structura care asigurã, în principal, finantarea activitãtilor primãriei, a aparatului propriu al Consiliului local al comunei Jucu, a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local, a patrimoniului public si privat al comunei Jucu, întocmirea si executarea bugetului local.

Activitatea Biroului Taxe si Impozite se realizeazã prin urmãtoarele compartimente, între care existã raporturi de colaborare:

a) compartimentul executie bugetara;

b) compartimentul taxe si impozite;

c) compartimentul casierie.

a) Comparimentul executie bugetara indeplineste urmatoarele atributii :

-Organizeaza si conduce evidenta contabila a patrimoniului Consiliului Local si a sumelor primite pentru executarea cheltuielilor proprii si ale unitatilor subordonate;
-  Intocmeste inchiderea lunara a veniturilor si cheltuielilor pe capitole bugetare si articole de cheltuieli, intocmind balanta de verificare in baza notelor contabile la salarii, materiale, subventii, investitii, fonduri speciale si venituri proprii.
- Intocmeste bilantul, respectiv situatiile financiare si anexele, trimestrial si anual si le depune la Directia Generala a Finantelor Publice;
- Asigura tinerea evidentei lunare a cheltuielilor din bugetul local;bugetul activitatilor autofinantate,bugetul mijloacelor extrabugetare,bugetul fondului de rulment

-Exercita controlul financiar preventiv asupra operatiunilor si documentelor de cheltuieli prin care se reflecta modificari ale patrimoniului ;

- Intocmeste lunar statele de plata a salariatilor, deplasarilor in tara, ajutoarelor de boala, concediilor de odihna si altor drepturi banesti ale salariatilor si asigura plata acestora;
-Calculeaza indemnizatiile de sedinta pentru consilierii locali si asigura plata acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Vireaza la diversi terti, garantii ,CAR,sindicat la diferite banci,

-Intocmeste ordine de plata si ordonantari pentru a achita cheltuielile de personal,de intretinere(incalzit, iluminat, apa canal, salubritate, posta, telefon, fax, radio-TV, furnituri de birou, materiale de curatenie, alte materiale si prestari servicii cu caracter functional, reparatii auto, carburanti, asigurari auto, materiale si intretinere tehnica de calcul, etc.)si a cheltuielilor de capital;

-Intocmeste si depune Fisele fiscale;

-Intocmeste si depune lunar declaratiile privind contributiile la bugetul de stat,la fondul de somaj,la bugetul asigurarilor de sanatate ,la bugetul asigurarilor de stat;
-  Urmareste efectuarea, in numerar sau virament, a tuturor platilor efectuate prin Trezorerie, ridica extrasul de cont si verifica exactitatea sumelor inscrise in acestea;
-  Asigura tinerea evidentei in conformitate cu prevederile legale in vigoare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, carburantilor;

-  Exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie si ia masuri corespunzatoare pentru evitarea unor situatii in afara legii;

- Asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli a bugetului local,a bugetului mijloacelor extrabugetare, a activitatilor autofinantate,a fondului de rulment precum si rectificarea acestora;;
-Intocmeste lista de investii;

-Urmareste incadrarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate,potrivit bugetului pe structura clasificatiei bugetare;

-Face propuneri pentru virari de credite si solicitarea unor alocatii suplimentare de credite pentru efectuarea unor actiuni noi care apar pe parcursul trimestrului;

-Completeaza file CEC privind ridicari de numerar de la trezorerie pentru cheltuieli

de personal,materiale si de asistenta sociala;

-Intocmeste si depune lunar deschideri de credite,note justificative,dispozitii bugetare,adrese privind necesarul de numerar de ridicat de la Trezorerie;

-Intocmeste si depune machetele de personal,situatiile privind monotorizarea cheltuielilor de personal;

-Intocmeste dispozitiile de plata catre caserie pentru decontarea cheltuielilor in numerar

 

b) Compartimentul taxe si impozite indeplneste urmatoarele atributii :

- verifica si stabileste debitele din impozite si taxe locale in functie de masa impozabila la persoane fizice de pe raza comunei;

- verifica si stabileste debitele din impozite si taxe locale in functie de masa impozabila la persoane juridice de pe raza comunei;

- verifica declaratiile de impunere ale contribuabililor;

- urmareste si analizeaza stadiul incasarii impozitelor si taxelor in functie de natura lor si termenele de plata ;

- efectueaza inspectia fiscala;

- asigura aplicarea sanctiunilor prevazute de lege contribuabililor care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate;

- intocmeste dosarele de executare silita a railor platnici;

- realizeaza executarea silita conform prevederilor Codului de procedura fiscala;

- intocmeste rapoarte la proiecte de HCL care privesc bugetul de venituri al Consiliului local;

- intocmeste corespondenta compartimentului de venituri;

- intocmeste la cererea contribuabililor, certificatele de atestare fiscala si adeverinte privind rolurile fiscale;

- indeplineste orice alte sarcini si atributii trasate de primar;

- tine evidenta contabila a conturilor de venituri pe feluri de venituri si contribuabili;

- opereaza in evidenta contabila ordinele de plata emise de contribuabili pentru plata impozitelor si taxelor locale, pe feluri de venituri si contribuabili;

- opereaza in evidenta contabila chitantele de incasare a debitelor persoanelor fizice emise de casieria instututiei, pe feluri de venituri si contribuabili;

- urmareste stadiul incasarii impozitelor si taxelor in functie de natura lor si termenele de plata ;

- emite instiintarile de plata pentru fiecare contribuabil;

- calculeaza majorarile si penalitatile pentru intarzieri la plata impozitelor si taxelor;

- raspunde de arhivarea actelor si documentelor din cadrul compartimentului;

- se asigura ca incasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri la bugetul local se face inauntrul termenului de prescriptie;

- exercitarea controlului financiar preventiv;

- acorda sprijin la executarea silita a creantelor fiscale;

- asigurarea procurarii, evidentei si gestionarii imprimatelor cu regim special utilizate de catre compartimentul impozite si taxe locale;

- indeplineste orice alte sarcini si atributii trasate de primar;

c) Compartimentul casierie

Îndeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:

 

- asigura încasarea impozitelor si taxelor locale provenind de la compartimentul Taxe si Impozite Locale, pe baza debitelor stabilite de catre serviciul sus-mentionat;

 

- preda zilnic borderoul cu încasarile privind impozite si taxe locale la compartimentul Executie Bugetara din cadrul primariei, pentru verificare;

- verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat, întocmeste zilnic ocumentele de casa;

- conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;

- asigura integritatea, securitatea numeralului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative;

- urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii acestora;

- îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;

- urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;

- întocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;

- completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la casieria centrala sau, dupa caz, la Trezoreria Cluj Napoca;

- ridica numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor si a altor cheltuieli materiale pentru Primaria comunei Jucu ;

- depune la Trezorerie, conform prevederilor legale, veniturile încasate;

- îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de primarie.

- în indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administrative publice, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

d) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii :

-este direct subordonat primarului, care este si presedintele Comitetului local

pentru situatii de urgenta, iar pe linia specializarii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Avram Iancu” al judetului Cluj;

- este sef al intregului personal al serviciului;

-raspunde de organizarea si defasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare. De asemenea conduce activitatile cu privire la: asigurarea capacitatii operative si de interventie, pregatire, planificare si desfasurarea activitatilor conform planului de pregatire si interventie anual al serviciului;

-organizeaza si conduce actiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii si alte situatii de urgenta;

-planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative, conform legii;

-asigura masuri organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau la ordin;

-conduce lunar, procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de interventie, potrivit documentelor intocmite in acest scop;

-asigura studierea si cunoasterea de catre personalul serviciului voluntar a particularitatilor localitatii si clasificarii din punct de vedere al protectiei civile precum si principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de competenta;

-urmareste asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin Serviciul administrativ din cadrul Primariei comunei Jucu pe baza propunerilor instructiunilor de dotare;

-intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza permanent;

-asigura incadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;

-informeaza primarul despre starile de pericol constatate pe teritoriul localitatii;

-verifica modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate si regulamentul de organizare si functionare al serviciului voluntar;

-intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informandu-l pe primar despre acestea;

-controleaza ca instalatiile, mijloacele si utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interventie de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzator;

-tine evidenta participarii la pregatire profesionala si calificativele obtinute;

-tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor si interventiilor la care a participat serviciul voluntar;

-urmareste executarea dispozitiilor date catre voluntari si nu permite amestecul altor persoane neautorizate in conducerea serviciului;

-participa la instructaje, schimburi de experienta, cursuri de pregatire profesionala, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta;

-participa la verificarea cunostintelor membrilor serviciului voluntar la incadrare;

-impreuna cu compartimentul de prevenire verifica modul de respectare a masurilor de prevenire in gospodariile populatiei si pe teritoriul agentilor economici din raza localitatii;

-face propuneri privind imbunatatirea activitatii de prevenire si eliminarea starilor de pericol;

-pregateste si asigura desfasurarea bilantului anual al activitatii serviciului voluntar;

-intocmeste si actualizeaza in permanenta fisele postului pentru personalul voluntar;

-tine evidenta participarii la interventie si face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distinctii sau premii;

-intocmeste anual proiectul de buget pentru serviciu;

-urmareste in permanenta executia bugetara si face propuneri de rectificari daca este cazul catre Directia economica din cadrul Primariei Jucu;

-promoveaza in permanenta serviciul in randul populatiei si elevilor si asigura recrutarea permanenta de voluntari;

-colaboreaza cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Jucu;

-raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;

-indosariaza, numeroteaza si preda anual documentele, conform prevederilor legale la arhiva;

-se preocupa permanent de perfectionarea profesionala si studiaza in permanenta legislatia in domeniu;

-urmareste aplicarea la nivelul serviciului a politicii referitoare la calitate si realizarea obiectivelor cuprinse in Declaratia si angajamentul Primarului comunei Jucu ;

-urmareste aplicarea corespunzatoare la nivelul serviciului a cerintelor standardului de management al calitatii si prevederilor cuprinse in Manualul calitatii, in procedurile generale si specifice;

-executa atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile pe linia protectiei civile, prevenirii si stingerii incendiilor, primeste si ale atributii pe linia situatiilor de urgenta de la Primarul comunei Jucu.

b) Pompieri

Pompierii civili indeplinesc atributii generale privind prevenirea si stingerea incendiilor, precum:

 

- desfasoara activitati de informare si instruire , privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor ;

- verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc prevenirea si apararea impotriva incendiilor, in sectorul de competenta;

- executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea prmului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;

- acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in caz de dezastre.

- participa efectiv la actiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor si a bunurilor materiale si de inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor;

- pichetul de pompieri civili poate presta contra cost catre orice persoana fizica sau juridica conform art 33 din O.G. 60/1997, unele servicii fara a afecta indeplinirea atributiilor formatiei cum ar fi:

- transport de apa, evacuarea apei din subsoluri ;

- limitarea raspandirii unor produse poluante colectarea sau indepartarea acestora ;

- eliberarea cailor de circulatie de doboraturile de vant sau de mijloace de transport avariate sau accidentate;

- curatirea si repararea cosurilor de fum si a sobelor;

- alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

 

 

 

 

In exercitarea atributiilor ce ii revin, pompierii civili pot lua urmatoarele masuri :

a) sa solicite, de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;

b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare al serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

c) sa propuna oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din aceasta, in scopul impiedicarii incendiilor si evitarii unui dezastru daca un asemenea pericol este real , iminent si inevitabil;

 

d) sa utilizeze in functie de necesitate apa indiferent de sursa din care provine pentru interventii la incendii.

 

Pompierilor civili li se asigura gratuit, dupa caz echipamentul de protectie adecvat misiunilor pe care le indeplinesc , iar in cazul in care , pe timpul interventiei pompieri civili si ceilalti participanti la actiuni in conditii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru , potrivit legii.

Pompierii nu raspund de pagubele inerente actiunilor de interventie.

 

 

 

2.2 Viceprimarul Comunei Jucu

Potrivit art. 79 din Legea 215/2001 privnd adminitratia publica lcala, viceprimarul executa atributii ce îi sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazutel al art. 70:

- raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jucu;

- organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din municipiu si pune l dispozitia autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

- ia masuri pentru decolmaatrea vailor locale si a podetelor in scopul asigurarii scurgerii apelor mari;

- ia masuri pentru asgurarea ordinii si disciplinei in cadrul seviciilor pe care le are in subordine;

- urmareste si raspunde de aplicarea masurilor de protectia mediului, potrivit legislatiei in vigoare;

- asigura si raspunde de aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;

- asigura si se implica in elaborarea strategiei de mediu si punerea in aplicare a acesteia;

- participa la sedintele Consiliului local si ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

- asigura executarea hotararilor Consiliului local;

- asigura si raspunde de intocmirea programului de reparatii la imobilele aflate in administrarea primariei si fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrarile de reparatii capitale si de intretinere;

- acorda audiente cetatenilor in probleme a caror rezolvare este de competenta directiilor si serviciilor coordinate;

- raspunde si cordoneaza activitatea de administrare a pasunior din comuna Jucu si fundamenteaza bugetul anual de venituri si cheltuieli aferent acestei activitati;

- asigura identificarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale.

 

Viceprimarul comunei coordoneazã activitatea urmãtoarelor compartimente:

 

a) administrativ;

b) cultura, sport;

 

 

 

a) Urbanism si amenajarea teritoriului

Serviciul urbanism are urmãtoarele atributii:

- dezvoltarea urbanisticã a comunei Jucu si a localitãtilor componente si apartinãtoare, amenajarea teritoriului, cu respectarea planurilor urbanistice si a documentatiilor aferente, realizarea lucrãrilor publice de investitii ce urmeazã a fi executate de primãrie pe bazã de contracte cu agentii economici specializati, în conditiile legii;

- pregãtirea si fundamentarea programului anual de investitii proprii, pentru institutiile si agentii economici de subordine localã, unitãtile de învãtãmânt, precum si a programelor de întretinere si reparare a acestora, în functie d e necesitãti si oportunitãti;

- colaborarea cu diferite organisme si organizatii pentru programe legate de dezvoltarea urbanisticã a comunei Jucu, realizarea unor obiective de investitii, studii pentru realizarea, protectia si conservarea monumentelor istorice, studii pentru reabilitarea sistemelor de iluminat, circulatie, studii pentru pregãtirea investitiilor de infrastructurã;

- întocmirea referatelor si proiectelor de hotãrâri pentru problemele, cererile si activitãtile ce cad în sarcina serviciului urbanism;

- eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General, Planurilor Urbanistice Zonale si Planurilor Urbanistice de Detaliu aprobate;

- implementarea Planurilor Urbanistice Zonale si Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate de Consiliul local;

- desfãsurarea actiunilor pentru consultarea cetãtenilor si aducerea la cunostinta publicã a Planului Urbanistic General si Planurilor Urbanistice Zonale elaborate;

- elaborarea si aplicarea Regulamentului local de urbanism;

- colaborare cu celelalte directii si servicii din primãrie, precum si cu unitãtile de învãtãmânt în vederea fundamentãrii bugetului local;

- urmãreste respectarea prevederilor legale în domeniul urbanismului si disciplinei în constructii;

- verificã existenta si respectarea documentatiilor de executie aprobate pentru lucrãrile ce se realizeazã pe teritoriul municipiului si modul în care se respectã documentatiile aprobate;

- exercitã controlul cu privire la disciplina în domeniul urbanismului, amenajarea teritoriului, controleazã existenta, valabilitatea si respectarea autorizatiilor de construire de cãtre persoanele fizice si juridice;

- constatã abaterile care constituie contraventii la Legea privind autorizarea executãrii constructiilor, întocmeste procesul verbal de constatare a contraventiilor si le transmite primarului pentru aplicarea sanctiunii;

- urmãreste realizarea mãsurilor dispuse prin procesul verbal de contraventie si face propuneri pentru demolarea lucrãrilor executate pe domeniul public fãrã autorizatie sau cu î ncãlcarea acesteia, în baza dispozitiei primarului comunei Jucu;

- întocmeste referate din punct de vedere urbanistic, privind concesionarea terenurilor si face propuneri primarului pentru initierea unor proiecte de hotãrâri;

- elibereazã adeverinte în scopul notãrii unor constructii, adeverinte de intravilan sau alte avize cu acordul primarului sau dupã caz a Consiliului local;

- costatã contraventii si aplicã sanctiuni, dupã caz, persoanelor fizice si juridice care încalcã norm ele de gospodãrire, întretinere si înfrumusetare a comunei Jucu si localitãtile componente;

- organizeazã si asigurã cu institutiile autorizate realizarea unor actiuni comune cu privire la respectarea reglementãrilor legale în domeniul protectiei mediului;

- emite avize privind executarea lucrãrilor de racordare la retelele edilitare;

- participã la organizarea si desfãsurarea actiunilor de dezinsectie si deratizare pe raza comunei Jucu;

- întocmeste si realizeazã proiecte de protectia mediului;

- aplicã sanctiuni pentru încãlcarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului;

 

 

 

- întocmeste Autorizatiile de Functionare pentru agentii economici, ulterior verificãrii dosarelor de cãtre comisia constituitã prin dispozitia primarului;

- tine evidenta patrimoniului public si privat al comunei Jucu;

- emite propuneri fundamentate din punct de vedere tehnic pentru pregãtirea lucrãrilor de reparatii si într etinere a imobilelor din patrimoniul comunei Jucu;

- asigurã predarea si preluarea amplasamentelor la imobile (terenuri si clãdiri);

- pregãteste, organizeazã si participã la derularea licitatiilor pentru închirieri si concesionãri;

- verificã modul de ocupare a domeniului public si privat si aplicã sanctiuni, dupã caz pentru nerespectarea prevederilor legale si a hotãrârilor Consiliului local;

- verificã respectarea destinatiilor spatiilor si prezintã note de constatare, fãcând propuneri în consecintã;

- urmãreste realizarea programului de reparatii curente, capitale si de investitii;

- asigurã evidenta cererilor si documentelor depuse în vederea construirii de locuinte, cu respectarea prevederilor legale;

- conduce evidenta strãzilor, drumurilor si face propuneri pentru repararea acestora;

- asigurã inventarierea bunurilor din domeniul privat al comunei Jucu;

- verificã si confirmã situatiile de lucrãri întocmite pe parcursul executãrii lucrãrilor de reparatii curente, reparatii capitale, investitii;

- urmãreste decontarea lucrãrilor executate si pregãteste deschiderea finantãrii lucrãrilor angajate de Consiliul local;

- întocmeste schite, antemãsurãtori si devize de câte ori este nevoie.

 

 

b) Administrativ

- analizeaza si centralizeaza cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante si a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate, intocmeste lunar note de fundamentare catre controlul financiar preventive.

- intocmeste planul de aprovizionare al primariei.

- urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.

- asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei comunei Jucu.

- asigura intretinerea si functionarea in bune conditii a sediilor primariei.

- supravegeheaza lucrarile de reparatii efectuate in sediile apartinind Primariei comunei Jucu.

- administreaza toate automobilele apartinand Primariei comunei Jucu.

- rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie si de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO).

- gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primariei comunei Jucu.

- efectueaza subinventarierea de folosinta pe sedii si birouri pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar si urmareste folosirea in buna stare a lor.

- receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacelor fixe intrate in magazie, intocmeste NIR-uri, deschizand fisa de evidenta a obiectelor de inventar.

- face propuneri pentru casare in urma inventarierilor anuale.

- tine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate,furnituri de birou, papetarie, produse protocol, carburanti, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce apartin Primariei comunei Jucu.

 

 

 

c) Cultura, sport

- întocmeşte şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale, educative, sportive şi recreative ce urmează a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative;

- asigură derularea activităţilor în conformitate cu proiectul aprobat;

- se implică, în calitate de partener, în organizarea de expoziţii, spectacole, concerte, manifestări sportive în perimetrul comunei şi în organizarea unor tabere de creaţie

- întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul cultural al comunei, ponderea minorităţilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cultelor de pe raza comunei;

- stabileşte relaţii de colaborare cu serviciile specializate din Primăria comunei Jucu pentru dezvoltarea unor proiecte comune;

- promovează şi desfăşoară manifestări culturale şi socio-educative, pentru păstrarea şi exprimarea identităţii etnice, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând diferitelor minorităţi;

- colaborează cu Inspectoratul Şcolar al Judetului Cluj şi cu unităţile de învăţământ de pe raza sectorului 3, în vederea derulării unor activităţi comune care să se încadreze în specificul serviciului (concursuri interşcolare, simpozioane, spectacole);

- colaborează cu cluburile sportive şi cu cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări sportive (întreceri, marşuri, concursuri);

- colaborează cu muzee, biblioteci publice, universităţi culturale, ansambluri profesioniste de muzică şi dansuri populare şi alte instituţii publice de cultură şi artă în vederea organizării de proiecte culturale;

- promovează imaginea instituţiei prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste, afişe), pentru popularizarea manifestărilor proprii şi a iniţiativelor instituţiei

- îndeplineşte şi alte sarcini date de conducătorul instituţiei în legătură cu obiectul şi natura activităţii desfăşurate.

 

 

2.3 Secretarul unitaţii administrative teritoriale a comunei Jucu

Secretarul comunei Jucu este subordonat Consiliuui local si Primarului comunei Jucu. In exercitarea atributiilor sale, colaboreaza cu viceprimarul, administratrul public precum si cu institutiile publice si agentii economici de interes local. În exercitarea competentlor ce îi revin, secretarul comunei Jucu îndeplineste urmatoarele atributii:

- participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului local;

- coordoneaza compartimentele si activitatile cu character juridic, de stare civia, autoritate tutelara, resurse umane si registru agricol;

- avizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului local, asumandu-si rspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;

- avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

- asigura indeplinirea procedrilor de convocare a Consiliului local, in baza dispozitiei primarului si efectueaza lucrarile de secretariat;

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

- comunica prefectului judetului Cluj dispozitiile primarului comunei Jucu in termenul stabilit de lege;

- asigura si raspunde de trimiterea la Prefectura Cluj in termenul legal de la data adoptarii, a hotararilor Consiliului local, in vederea exercitarii de catre prefect a controlului de legalitate;

- asigura aducerea la cunstinta publicului a hotararilor s dispozitiilor cu caracter normative;

- elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliul local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

- asigura redactarea procesului verbal al sedintei Consiliului local, pe care il supune aprobarii conslierilor locali, de arhivarea dosarelor sedintei Consiliului local;

- este secretarul comisiei de aplicare a Legii Fondului funciar si indeplineste atributiile prevazute de legea 18/1991 privind fondul funciar completata si modificata cu Legea 169/1997 si Legea 1/2000;

- exercita functia de ofiter de stare civila;

- intocmeste fisa de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul din compartimentele pe care le coordoneaza;

- asigura informarea permanenta a priarului in legatura cu problemele specifice;

- asigura legatura cu institutiile publice in comuna si face propuneri primarului sau Cnsiliului local, dupa caz, pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare;

- secretarul poate cooordona si alte compartimente ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate acestuia de Consilul local sau primar.

 

Secretarul unitaţii administrative teritoriale coordoneazã activitatea urmãtoarelor compartimente:

a) secretariat;

b) resurse umane;

c) registru agricol;

d) juridic.

 

 

 

 

a) Secretariat

- primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei compartimentelor din cadrul Primariei comunei Jucu, precum si a altor servicii descentralizate sau altor institutii;

- înregistrarea atat a documentelor primite din afara institutiei, cat si a documentelor interne;

- repartizarea corespondentei primite catre compartimentele din cadrul primariei pe baza de semnatura intr-un registru special intocmit in acest scop;

- repartizarea corespondentei catre alte institutii sau servicii descentralizate , fie prin posta, (prin intocmirea unor borderouri de predarea a corespondentei catre posta) sau prin intermediul unui curier, care le preda pe baza de semnatura, intr-un registru special;

- ţine evidenta confirmarilor de primire si a retururilor documentelor expediate prin posta, in registre speciale, precum si intr-un program informatic special destinat acestui scop;

- gestionarea timbrelor postale (evidenta contabila primara a sumelor utilizate pentru corespondenta expediata, situatia intocmindu-se lunar);

- asigură înscrierea în audienţă la conducerea primăriei;

- asigură evidenţa, multiplicarea actelor normative publicate în Monitorul Oficial, precum şi distribuirea acestora către compartimentele interesate în aplicarea lor;

- indeplinirea atributiilor de curierat (distribuirea corespondentei, a presei, a Monitoarelor Oficiale etc);

- pastrarea confidentialitatii corespondentei.

 

b) Resurse umane

- stabilirea criteriilor de recrutare si selecţie a personalului;

- anajarea si repartizarea a personalului pe posturi;

- asigurarea integrarii noilor angajati şi crearea unor conditii normale de munca;

- controlul respectarii disciplinei muncii;

- elaborarea şi ţinerea la zi a bazei de date a personalului primăriei şi a subunităţilor din subordine: Biblioteca, Casa de Cultură;

- întocmirea şi completarea dosarului personal ;

- intocmirea dispozitiilor de încadrare, detasare, transfer, incetare a activitatii, pensionare si orice alte modificari aparute in raporturile de munca;

- intocmirea contractelor de munca si tinerea evidentei fiselor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui angajat;

- efectuarea operatiunilor privind incadrarea, drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii pentru salariati si pentru asistentii angajati pentru bolnavii cu handicap de gradul I, in carnetele de munca;

- întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;

- verificarea lunara a sporurilor de vechime ale personalului angajat si transmiterea acestora catre compartimentul salarizare in vederea intocmirii statului de plata;

- evidenţa fişelor de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale;

- tinerea evidentei concediilor medicale, de studii, fara plata, de maternitate si eliberarea adeverinţelor în acest sens.

- evidenţa fluctuaţiei de personal

- evidenţa fişelor de evaluare anuală a salariaţilor şi stabilirea salariilor de bază şi sporurilor acordate conform prevederilor legale;

- stabilirea nevoilor de pregatire si de perfectionare a pregatirii profesionale

- elaborarea programelor de pregătire si de perfecţionare, precum si urmărirea aplicării lor

- organizarea cursurilor de pregătire si de perfecţionare la nivel local;

 

- asigurarea condiţiilor pentru participarea salariaţilor, evaluarea acţiunilor de pregătire si perfecţionare.

- elaborarea criteriilor de stabilire a necesarului de personal

- elaborarea proiectului organigramei şi statului de funcţii, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;

- analiza gradului de ocupare pe post;

- dimensionarea formaţiilor de lucru;

- analiza si descrierea posturilor, elaborarea fiselor posturilor;

- proiectarea structurii organizatorice si repartizarea posturilor in cadrul ei.

 

c) Registrul Agricol

Compartimentul registru agricol ae ca si atributii principale urmatoarele:

- participã la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole si fondului forestier;

- tine evidenta terenurilor agricole degradate prin calamitãti si face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe;

- întocmeste si conduce registrul agricol în conformitate cu legislatia în vigoare;

- verificã înscrierile în registrele agricole existente în vederea rezolvãrii unor litigii;

- întocmeste documentatiile pentru administrarea suprafetelor de pãsune a comunei Jucu;

- întocmeste contractele de pãsunat si urmãreste derularea acestora si recuperarea de la rãu platnici a sumelor datorate cu titlu de taxã de pãsunat;

- propune stabilirea taxelor de pãsunat si modalitãtile de încasare a acestora;

- colaboreazã cu serviciile publice descentralizate pentru agriculturã, cu Centrul de consultantã agricolã cu circumscriptiile sanitar-veterinare, etc.;

- tine evidenta efectivelor de animale de pe raza comunei Jucu;

- elibereazã certificate si adeverinte pe baza datelor din registrul agricol, adeverinte pentru persoanele care nu detin teren agricol în vederea stabilirii ajutorului de somaj, precum si adeverinte pentru persoanele care nu detin în proprietate terenuri în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de burse scolare;

- tine evidenta contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza Legii nr. 16/1994

- Legea arendãrii, republicatã;

- întocmeste rapoarte privind situatia agricolã a comunei;

- elibereazã certificate de producãtor agricol;

- efectueazã lucrãrile de pregãtire si organizare a recensãmântului general agricol;

- întocmeste si actualizeazã anexele privind beneficiarii cupoanelor pentru agricultorii care detin terenuri agricole pe raza comunei Jucu si le prezintã spre aprobare primaru lui comunei Jucu;

- întocmeste dãrile de seamã si rapoartele statistice anuale privind datele din registrul agricol;

- pãstreazã si întocmeste documentele de evidentã funciarã pentru stabilirea impozitului pe venit agricol în baza Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol si le transmite Biroului Impozite si Taxe;

- asigurã sprijin de specialitate producãtorilor agricoli;

 

d) Compartiment juridic

- asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din cadrul institutiei;

- elaborarea proiectelor de hotarari;

 

- multiplicarea si distribuirea materialelor pentru sedintele Consiliului local;

- convocarea consilierilor la sedinte;

- comunicarea hotararilor Consiliului la Prefectura, Directiilor de specialitate, servicii, persoanelor interesate;

- comunicarea hotararilor cu caracter normativ in presa locala;

- comunicarea hotararilor din arhiva compartimentelor care le solicita persoanelor fizice interesate institutiilor sau agentilor economici care le solicita;

- redactarea corespondentei comisiilor de specialitate si participarea la sedintele comisiilor;

- indrumarea metodologica a asociatiilor de proprietari, la solicitarea acestora, in vederea transformarii din asociatii de locatari in asociatii de proprietari, infiintarea si inregistrarea acestora conform prevederilor Legii Locuintei nr.l 14/1996;

- acorda sprijin asociatiilor de proprietari in organizarea, functionarea si conducerea accstora;

- solutionarea reclamatiilor, petitiilor primite de la cetateni, in termenele si conditiile stabilite de lege, efectueaza verificari si controale tematice pentru indrumarea asociatiilor in luarea masurilor ce se impun, pentru eliminarea deficientelor constatate;

- exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituţiei sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate sau a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al comunei Jucu;

- avizează pentru legalitate dispoziţiile ce urmează a fi semnate de primar;

- colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, regulamente, dispoziţii pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile de activitate în care primăria are competenţe;

- sesizează primarului orice aspecte legate de nerespectarea legislaţiei în vigoare pe care le constată în activitatea compartimentelor primăriei;

- asigură confidenţialitatea lucrărilor şi documentelor pe care le întocmeşte;

- transmite, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţii solicitate sau copii după acte;

- acordă, la solicitarea cetăţenilor, relaţii, precizări şi îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea primăriei;

- aduce la cunoştinţa celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în vigoare;

- asigură reprezentarea comunei, a Consiliului local şi a primarului, precum şi a unităţilor fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului local, în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele civile şi în cele de contencios administrativ;

- promovează la cererea conducerii acţiuni judecătoreşti pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor şi documentelor puse la dispoziţie de compartimentele aparatului de specialitate al Primariei comunei Jucu şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Jucu;

- formulează apeluri, recursuri şi redactează acţiuni judecătoreşti şi întâmpinări;

- ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

 

 

2.4 Administrator Public

Administratorul Public este o funcţie publică specifică cu statut special conform Legii 215/2001 republicata din cadrul structurii organizatorice a primăriei şi se subordonează direct primarului. Colaborează cu toate compartimentele primăriei, inclusiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei Jucu. Rolul său rezultă din coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să accelereze modernizarea administraţiei şi serviciilor publice, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.

 

 

Atribuţiile Administratorului Public sunt următoarele:

- elaborarea unui proiect de management;

- aplicarea de principii si tehnici moderne privind managementul financiar al serviciilor publice pe care coordoneaza, al proiectelor cu finantare externe, managementul operational;

- elaborarea de olitici si strategii noi indomeniul dezvoltarii serviciilor publice comunitare de interes local sau a unor servicii din aparatul de specialitate al primarului;

- atragerea de fonduri extrabugetare in vederea atingerii obiectiveor propuse in strategia de dezvoltare a comunei;

- coordonarea aparatului de specialitate a primarului;

- dezvoltarea de parteneriate cu unitati administrativ-teritoriale din alte state;

- poate participa la selectarea, angajarea si concedierea personaluui angajat in serviciile publice;

- orice alte domenii specifice autorităţii sau instituţiei publice respective şi postului de administrator public.

- răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

 

Administratorul Public are in subordine doua compartimente:

a) compartiment Fond Funciar;

b) compartiment Achizitii Publice.

 

a) Compartiment Fond Funciar

Compartimentul fond funciar se subordoneazã administratorului public si are ca si atributii principale urmatoarele:

- colaboreazã cu celelalte directii si servicii din cadrul primãriei, în vederea aplicãrii prevederilor Legii nr. 18/1991, republicatã, Legii nr. 169/1998 si Legii nr. 1/2000;

- întocmeste procesele verbale de punere în posesie si le transmite organelor abilitate în vederea eliberãrii titlurilor de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, republicatã.

- urmãreste punerea în posesie a terenurilor restituite fostilor proprietari sau altor persoane îndreptãtite de legislatia în vigoare;

- asigurã evidenta titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr. 18/1991, republicatã si a Legii nr. 1/2000;

- verificã toate cazurile de atribuire de terenuri în proprietate prin constituire si reconstituire si face propuneri comisiei comunale de aplicare a legii fondului funciar cu pr ivire la solutionarea cererilor adresate de cetãteni în acest sens;

- asigurã convocarea comisiei comunale de aplicare a legii fondului funciar ;

- transmite propunerile comisiei comunale de aplicare a legii fondului funciar în vederea validãrii sau invalidãrii acestora de cãtre Comisia judeteanã Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor;

- asigurã efectuarea mãsurãtorilor topografice necesare întocmirii planurilor cadastrale si întocmeste schite de punere în posesie a cetãtenilor îndreptãtiti, conform legislatiei în vigoare;

- realizeazã mãsurãtori topografice si întocmeste planuri de situatie pentru terenurile apartinând domeniului public si privat al comunei;

- asigurã secretariatul Comisiei de fond funciar;

- tine evidenta terenurilor forestiere proprietatea primãriei;

- coordonează activitatea de administrare a fondului forestier proprietatea Consiliului Local al comunei Jucu;

 

b) Compartiment Achizitii Publice

- elaboreaza proiectul programului anual de investitii;

- programarea, pregătirea, urmărirea executării, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii, aferente lucrărilor tehnico-edilitare,

- desfăsoară programul de investiţii aprobat pe an şi trimestre;

- întocmeşte documentaţia şi raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Jucu, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării de lucrări de utilitate publică (locuinţe sociale, lucrări tehnico – edilitare (construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea reţelei stradale, extinderea reţelei publice de alimentare cu apă, extinderea reţelei publice de canalizare);

- elaborează studii privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire de ordine, de prioritate pentru lucrările de drumuri;

- elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea comunei Jucu;

- colaborează cu compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi cu celelalte direcţii din cadrul Primariei comunei Jucu;

- stabileşte pe baza Planului Urbanistic General şi Zonal, amplasamentele în care urmează să se realizeze obiectivele de investiţii;

- răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii;

- asigură direct sau prin intermediul proiectanţilor obţinerea avizelor şi acordurilor şi a altor documente necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice, de la furnizorii de utilităţi;

- asigură verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

- asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitaţiilor pentru proiectare şi execuţie, în conformitate cu prevederile legale şi le pune la dispoziţia organizatorului licitaţiei;

- asigură execuţia unor lucrări de calitate prin respectarea de către antreprenori a prevederilor privind calitatea în construcţii;

- coordonează activitatea personalului de consultanţă, pentru lucrările de construcţii;

- verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, precum şi a eventualelor suplimentări/renunţări;

- verifică şi controlează concordanţa situaţiilor de lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

- verifică lucrările suplimentare (NCS-urile), precum şi lucrările de renunţare dacă este cazul;

- verifică modul de întocmire şi decontare a situaţiilor de lucrări conform prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi a condiţiilor de finanţare cu încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale;

- stabileşte modul de întocmire şi ţinere a evidenţelor, stadiilor fizice, decontării producţiei, termenelor contractuale şi centralizarea acestor date;

- propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăţilor, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea;

- verifică şi vizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare realizate;

- verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a garanţiilor de bună execuţie alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de întarziere, daune, etc.;

- verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în vederea decontării;

- propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire, evidenţa decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu celelalte compartimente ale direcţiei;

- colaborează cu Biroul Taxe si Impozite la soluţionarea problemelor legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorii definitive a obiectivelor recepţionate;

- verifică prin materialele puse în operă, efectuarea de către executant a probelor privind calitatea şi conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizează certificatele de calitate a

 

 

 

materialelor utilizate ce însoţesc situaţiile de lucrări executate, compară rezultatele probelor şi conţinutul certificatelor de calitate cu prevederile caietului de sarcini;

- întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componenta şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii;

- asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii contractate şi convoacă membrii comisiei;

- întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor la expirarea perioadei de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepţie în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către constructor deficienţele semnalate la recepţia preliminară sau cele apărute în perioada de garanţie;

- difuzează în termen, procesele - verbale de recepţie la toţi factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepţionat;

- primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările - primite din partea cetăţenilor şi a beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale;

- păstrează în bune condiţii arhiva cu documentaţiile tehnico-economice;

- respectă legile şi actele normative specifice;

- exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispoziţiei conducerii;

- întocmeşte sau analizează, după caz, propunerile de achiziţii de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii şi lucrări ale Primariei comunei Jucu şi ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului local;

- asigură organizarea procedurilor de achizitii publice pentru toate compartimentele Primariei comunei Jucu conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziţie publică, a actelor adiţionale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;

- propune primarului spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

- asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primariei comunei Jucu care solicită demararea acestora;

- asigură întocmirea formalităţilor de publicitate (publicarea anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire);

- asigură întocmirea formalităţilor de comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;

- asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;

- asigură cadrul organizatoric pentru derularea achiziţiilor publice;

- asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;

- asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către comisia de analiză şi soluţionarea a contestaţiilor, ofertanţii implicaţi în procedură;

- asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept;

- asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;

- asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

- asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

 

 

 

- asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate, care cuprinde informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora.

 

 

2.6 Serviciul de Voluntariat si Situatii de Urgenta

Serviciul de Voluntariat si Situatii de Urgenta are in componenta sa urmatoarele compartimente:

a) politia comunitara;

b) pompieri.

a) Politia comunitara

Poliţia Comunitară are următoarele atribuţii:

 

- asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

- asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

- asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

- participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

- asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

- participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;

- intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

- acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

- comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

- însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

- verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

- sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

b) Pompieri

Pompierii civili indeplinesc atributii generale privind prevenirea si stingerea incendiilor, precum:

 

- desfasoara activitati de informare si instruire , privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor ;

- verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc prevenirea si apararea impotriva incendiilor, in sectorul de competenta;

- executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea prmului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;

- acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in caz de dezastre.

- participa efectiv la actiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor si a bunurilor materiale si de inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor;

- pichetul de pompieri civili poate presta contra cost catre orice persoana fizica sau juridica conform art 33 din O.G. 60/1997, unele servicii fara a afecta indeplinirea atributiilor formatiei cum ar fi:

- transport de apa, evacuarea apei din subsoluri ;

- limitarea raspandirii unor produse poluante colectarea sau indepartarea acestora ;

- eliberarea cailor de circulatie de doboraturile de vant sau de mijloace de transport avariate sau accidentate;

- curatirea si repararea cosurilor de fum si a sobelor;

- alte servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

 

 

 

 

In exercitarea atributiilor ce ii revin, pompierii civili pot lua urmatoarele masuri :

a) sa solicite, de la persoanele fizice si juridice, date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;

b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare al serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

c) sa propuna oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din aceasta, in scopul impiedicarii incendiilor si evitarii unui dezastru daca un asemenea pericol este real , iminent si inevitabil;

 

d) sa utilizeze in functie de necesitate apa indiferent de sursa din care provine pentru interventii la incendii.

 

Pompierilor civili li se asigura gratuit, dupa caz echipamentul de protectie adecvat misiunilor pe care le indeplinesc , iar in cazul in care , pe timpul interventiei pompieri civili si ceilalti participanti la actiuni in conditii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru , potrivit legii.

Pompierii nu raspund de pagubele inerente actiunilor de interventie.

 

2.7 Serviciul Public Local de Asistenta Sociala

 

Serviciul Public Local de Asistenta Sociala are in componenta sa urmatoarele compartimente:

a) prestatii servicii;

b) protectia persoanelor cu handicap;

c) protectia persoanelor adulte;

d) protectia copilului.

a) Prestatii servicii

Compartimentul prestatii servicii din cadrul SPLAS are urmatoarele atributii:

- înregistreaza si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal;

- întocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, in termen legal;

- stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuarii platii ajutorului social;

- urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;

- modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si inceteaza plata ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;

- efectueaza periodic noi anchete sociale in vederea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii ajutorului social;

- preia, verifica, finalizeaza, raspunde si semneaza actele emise in cadrul SPLAS, conform fisei postului;

- asigura acordarea, incetarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuinte cu lemne beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

- raspunde de arhivarea tuturor actelor si documentelor, conform nomenclatorului arhivistic;

- efectueaza anchetele sociale si actioneaza in situatii de urgenta pentru o buna desfasurare a activitatii;

 

- indeplineste si alte atributii incredintate de sefii ierarhici;

- verificarea operativa privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse de catre beneficiarii serviciului public local de asistenta sociala (SPLAS);

- consiliere informationala privind managementul resurselor, accesul la servicii acordat beneficiarilor;

- implicarea si implementarea proiectelor sociale;

- intocmire baza de date, arhivare;

- intocmirea, redactarea, pregatirea si prezentarea spre semnare, catre primar, respectiv viceprimar si secretar a situatiilor ce urmeaza a fi depuse in termen legal la Directia de Munca si Protectie Sociala Cluj;

- eliberarea de adeverinte beneficiarilor;

- intocmirea referatelor si propunerea acestora spre aprobare primarului sau pentru dezbatere in comisia de specialitate si in sedintele de consiliu;

- aplicarea prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;

- aplicarea Legii 61/1993 cu modificarile ulterioare privind acordarea alocatiilor de stat;

- aplicarea Legii 41/2004 privind acordarea alocatiei complementare si a alocatiei de sustinere a familiilor monoparentale;

- aplicarea Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou nascuti;

- aplicarea Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

- preia, verifica, finalizeaza, raspunde si semneaza actele emise in cadrul SPLAS, conform fisei postului.

b) Protectia persoanelor cu handicap

Compartimentul protectia persoanelor cu handicap din cadrul SPLAS are urmatoarele atributii:

- consiliere informationala privind managementul resurselor, accesul la servicii acordat beneficiarilor

- implicarea si implementarea proiectelor sociale;

- intocmirea, redactarea, pregatirea si prezentarea spre semnare, catre primar, respectiv viceprimar si secretar- a situatiilor ce urmeaza a fi depuse in termen legal la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj;

- eliberarea de anchete sociale beneficiarilor, necesare la Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Cluj;

- aplicarea prevederilor Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- luarea in evident a persoanelor cu handicap – adulti si minori- intocmirea unei baze de date, rapoarte de vizita periodice necesare monitorizarii fiecarui caz in parte;

- efectuarea anchetelor sociale necesare obtinerii drepturilor legale ale persoanelor cu handicap

- consiliere informationala privind managmentul resurselor, accesul la servicii acordat persoanelor cu handicap pentru obtinerea prestatiilor financiare si a altor drepturi ce decurg din calitatea de persoana cu handicap;

- colaborare cu servicii din aparatul propriu, precum si ONG-urile care se ocupa de protectia persoanelor cu handicap;

- consilierea persoanelor cu handicap;

- consilierea persoanelor cu handicap si a asistentilor personali;

- support acordat familiei pentru prevenirea institutionalizarii persoanei cu handicap si mentinerea acesteia in familie;

- intocmeste contractele individuale de munca ale asistentilor personali;

- efectueaza periodic anchete sociale de control in vederea respectarii de catre asistentul personal a angajamentului care sta la baza contractului individual de munca;

- preia, verifica, finalizeaza, raspunde si semneaza actele emise in cadrul SPLAS, conform fisei postului;

- raspunde de arhivarea tuturor actelor si documentelor, conform nomenclatorului arhivistic;

 

- referate de situatii, rapoarte de monitorizare- intocmire, redactare, expediere;

- activitate de autoritate tutelara.

 

c) Protectia persoanelor adulte

Compartimentul de protectia persoanelor adulte se asigura in mod periodic de faptul ca se vor aduce la indeplinire urmatoarele atributii:

 

- completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;

- asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacitaţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru depăşirea, cu forţe proprii, a situaţiei de dificultate, după epuizarea măsurilor prevazute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea libera a opiniei;

- evaluarea nevoilor persoanelor adulte din comunitate in vederea prvenirii institutionalizarii acestora;

- elaborarea proiectelor socio-educative si realizarea demersurilor necesare obtinerii drepturilor persoanelor asistate, activitati de informare si prevenire;

- verifică şi reevaluează bianual şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masură de asistenţă socială într-o institutie, în vederea mentinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

- asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

- depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- efectueaza anchete socilale la domiciliul persoanelor adulte aflate in dificultate;

- asigurarea de programe cu privire la prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

- asigura monitorizarea in teritoriu a persoanelor aflate in executarea unei pedepse privative de libertate, potrivit prevederilor Legii 275/2006, asigura mentinerea legaturii cu familia si derularea de programe cu privire la reintegrarea si reinsertia sociala a acestora;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin lege.

 

 

d) Protecţia copilului are urmatoarele atributii:

 

- întocmeste anchete sociale pentru reevaluarea situatiei minorilor aflati în centrele de plasament;

- întocmirea dosarelor pentru instituirea mãsurilor de protectie;

- întocmeste anchete sociale pentru declararea abandonului si adoptii (si pentru minorii aflati în institutiile de ocrotire si pentru toti cei care au domiciliul în raza administrativ teritorialã a comunei Jucu);

- întocmeste anchete sociale pentru încredintarea minorilor în cazul desfacerii cãsãtoriei prin divort;

- întocmeste anchete sociale solicitate de politie, instante judecãtoresti sau de alte institutii sau autoritãti, pentru delicventii minori sau în alte cazuri cu minori;

- întocmeste anchete sociale pentru reorientãri sociale ale elevilor cu probleme de integrare în societate, tulburãri de comportament, retardati, etc.;

- întocmeste anchete pentru obtinerea burselor scolare de cãtre elevi, care beneficiazã de aceastã formã de protectie socialã conform legii;

- întocmeste anchete sociale pentru minorii cu handicap;

 

- întocmeste referate de anchetã socialã pentru instituirea tutelei si curatelei;

- întocmeste anchete sociale pentru minorii care revin în familie, în temeiul legislatiei familiei;

- intocmeste si pastreaza la zi evidenta a minorilor aflati în dificultate precum hotãrârile comisiei judetene pentru protectia copilului.

 

 

CAPITOLUL 3

REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE

Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea in care mai multe compartimente din aparatul propriu al Primariei conlucreaza in vederea aducerii la indeplinire a unor anumite sarcini. De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de functionare, care trebuiesc respectate intocmai de catre toti salariatii aparatului propriu al Primariei, pentru a se asigura bunul mers al lucrurilor.

 

3.1. Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari


Directia emitenta va elabora un referat de necesitate si oportunitate pentru orice achizitie de servicii sau produse, care va cuprinde:
- denumirea serviciului sau a produsului;
- cantitatea de produse solicitata sau a lucrarii;
- valoarea estimata in lei pe bucata si valoarea totala a achizitiei cumulata pe 12 luni pentru produsele similare;
- capitolul din prevederea bugetara pe anul in curs, unde exista prevazute fondurile pentru achizitie;
Referatul va fi semnat de catre seful compartimentului care solicita achizitia, si va purta viza controlului financiar preventiv.
Referatul, semnat de Primar, Viceprimar sau Administratorul public in limita delegatiilor de competenta, va fi transmis compartimentului Achizitii Publice, in vederea stabilirii modalitatii de achizitie in conformitate cu legislatia in vigoare.
Compartimentul Achizitii Publice va constitui un registru special si va nominaliza o persoana de specialitate din cadrul sau care sa urmareasca si sa tina evidenta achizitiilor.

 

 

3.2. Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public


In conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. Pentru a se asigura informarea eficienta si corecta a cetatenilor care se adreseaza Primariei prin intermediul compartimentelor care desfasoara activitati de relatii cu

 

publicul, compartimentele din aparatul propriu al Primariei au obligatia de a comunica acestora, din oficiu, toate informatiile de interes public, pentru a fi puse la dispozitia cetatenilor, precum si toate modificarile care apar pe parcursul timpului. Aceste informatii vor putea fi comunicate si prin intermediul paginii de web a Primariei Jucu. Conducatorii compartimentelor care desfasoara relatii cu publicul au obligatia de a sesiza in scris conducerea primariei asupra oricaror nereguli in ce priveste comunicarea corecta si la timp a informatiilor de interes public, in vederea remedierii cat mai urgente a acestora.

 

3.3. Procedura privind publicarea anunturilor in mijloacele mass-media


Pentru orice anunt care trebuie publicat in mijloacele de comunicare in masa este necesar un referat al compartimentului emitent, aprobat de Primar, in care sa se specifice clar data aparitiei, publicatiile, numarul de aparitii si zilele aparitiei, precum si alte detalii referitoare la modul de mediatizare (dimensiunile, pentru machetarea paginii). In cazul anunturilor de televiziunea locală si radio se va indica data aparitiei, numarul de aparitii si tronsonul de timp in care se doreste a fi emis.

 

3.4. Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul si a aparaturii speciale aflate in dotarea Primariei Comunei Jucu


Salariatii Primariei Jucu au obligatia de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) si alte aparate (statie de masuratori topografice, etc) din dotare numai in interes de serviciu, in scopul indeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite.
Instrumentele de calcul, prin grija comisiei de inventariere, va fi dat in grija angajatului care il utilizeaza si care va raspunde de buna functionare si intetinerea lui.

Este interzisa permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara aparatului propriu al Primariei Jucu. In cazul aparitiei unor defectiuni in functionarea aparaturii, salariatii au obligatia de a anunta telefonic, personal sau in scris persoana responsabila cu intretinera aparaturii, astfel incat defectiunile aparute sa fie inlaturate in cel mai scurt timp posibil.

Este interzisa interventia din proprie initiativa asupra aparaturii, sau modificarea setarilor stabilite de catre cei care asigura functionarea sistemului informatic.

Este interzisa instalarea programelor pentru care Primaria Jucu nu a achizitionat licente.
Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau utilizarea altui nume de utilizator si parola fara acceptul utilizatorului care are drept de acces; salariatii au obligatia de a pastra

 

confidentialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicatii. Se interzice accesul direct pe server oricarei persoane in afara persoanelor autorizate.

In cazul documentelor de serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita consumurile inutile de materiale consumabile (hartie, tonner) si suprasolicitarea aparaturii. Un act normativ se va lista o singura data, si va fi pus la dispozitia tuturor membrilor unui compartiment, sau se va consulta direct pe calculator.

 

 

3.5. Reguli generale privind utilizarea telefoanelor mobile, fixe si a autoturismelor din dotare


Telefoanele mobile, fixe, precum si autoturismele din dotare se vor utiliza numai in interes de serviciu. Contravaloarea depasirilor telefonice se va suporta de catre fiecare salariat in parte (in

cazul telefoanelor mobile) sau de catre toti membrii unui compartiment care au acces la un telefon fix, prin grija Serviciului Contabilitate. Toate convorbirile internationale se vor consemna intr-un registru special destinat acestui scop, in care se va trece numele, functia, data, numarul de telefon si scopul convorbirii efectuate. Autoturismele din dotare se vor folosi numai cu acceptul conducerii Primăriei si de catre persoanele autorizate in acest sens.

 

 

3.6. Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor in cadrul Primariei Jucu


Toate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale Primariei Jucu vor primi un numar de inregistrare din cadrul Programului electronic de urmarire a cererilor.
Salariatii Primariei Jucu care au sarcina de a opera in programul de urmarire a cererilor au obligatia de a respecta intocmai instructiunile de utlizare a programului (inregistrare, circulatie, expediere).

Se interzice trimiterea in operare a unui document pe calculator fara a fi trimis si fizic.
Fiecare compartiment sau directie in parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel incat sa se elimine pe cat posibil intarzierea nejustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Circuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective.

Salariatii Primariei Jucu au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele de rezolvare legale.

Notele interne, transmise intre diferite compartimente, au termen de raspuns 48 ore de la data primirii.
Utilizarea si pastrarea stampilelor şi sigiliilor care se aplica pe documente, folosite de Consiliul Local al Comunei si Primarul Comunei Jucu, se va face numai de catre personalul imputernicit prin dispozitia Primarului.

Inregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti in acest scop.

 

 

 

 

CAPITOLUL 4

REGULI PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de muncă se încheie în condiţiile legislaţiei muncii în vigoare, pe durată nedeterminată. Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.

Contractul de muncă pe durată determinată se poate încheia şi pentru perioada înlocuirii unui titular de post, cu condiţia ca acesta să absenteze, prin notificare scrisă, mai mult de 30 zile calendaristice.
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

 

 

CAPITOLUL 5

PROGRAMUL DE LUCRU. REGULI PRIVIND PREZENŢA ÎN INSTITUŢIE

 

Programul normal de lucru stabilit pentru salariaţii primăriei comunei Jucu, este:

Luni, marti si miercuri: 8:00 – 16:00;

Joi: 8:00 – 18:00;

Vineri: 8:00 – 14:00.

La intrarea în Primărie, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligati să semneze în condica de pezenţă, cu precizarea orei de intrare. Condica de prezenţă se contrasemnează la terminarea programului, cu precizarea orei de ieşire.

Evidenţa prezenţei la program a salariaţilor se ţine de către compartimentul personal, pe baza condicii de prezenţă, a cererilor de concediu de odihnă şi alte concedii aprobate de către Primarul comunei şi a certificatelor medicale, vizate de către Primarul comunei.

 

Cererile privind efectuarea concediului de odihnă şi altor concedii legale vor purta viza şefului de compartiment şi aprobarea Primarului comunei. Programarea concediilor de odihna se va intocmi de catre conducatorul fiecarui compartiment functional al institutiei si va fi inaintata Primarului comunei pentru aprobare.

 

Programarea concediilor de odihna se va face la inceputul fiecarui an calendaristic pentru anul in curs, si va fi prezentata Primarului comunei cel tarziu pana in ultima zi a lunii februarie din anul pentru care se intocmeste programarea. La intocmirea programarii concediilor se va tine seama de

 

 

asigurarea bunei functionari a fiecarui compartiment, fara ca aceasta sa fie influentata de lipsa persoanelor aflate in concediu.

În caz de boală, funcţionarii publici şi personalul contractual este obligat să anunţe, pe orice cale, biroul personal cu privire la absentarea de la serviciu din acest motiv. În ziua reînceperii activităţii, va prezenta concediul medical, care va fi supus spre avizare Primarului comunei.

 

 

CAPITOLUL 6

SANCTIUNI

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine sanctionarea salariatilor in conformitate cu prevederile Codului Muncii Legea nr. 53/2003 – pentru personalul contractual şi prevederile Legii nr. 188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, pentru funcţionarii publici. Sanctiunile vor fi acordate in baza prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei Comunei Jucu aflat in vigoare.

 

 

CAPITOLUL 7

OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 

 1. Conducerea Primăriei comunei Jucu este asigurată de către Primar, Viceprimar şi Secretar, care asigură conform Legii 215/2001 – privind administraţia publică locală, organizarea judicioasă a întregii activităţi, integritatea avutului public, gospodărirea fondurilor materiale şi băneşti precum şi aplicarea normelor de disciplină impuse de legislaţia în vigoare.

 

 

 1. Conducerea Primariei(denumita in continuare angajatorul), are obligaţia să respecte prevederile contractului individual de muncă, încheiat în formă scrisă cu fiecare salariat, şi anume:
  1. să respecte toate drepturile legale referitoare la drepturile salariaţilor;
  2. în cazul încetării contractului individual de muncă să-i plătească salariatului drepturile băneşti la zi;
 2. Pentru optimizarea desfăşurării activităţii în cadrul instituţiei , angajatorul, Primăria comunei Jucu , are următoarele obligaţii :
  • soluţionarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării activităţii în condiţii optime.

 

  • să ia măsuri pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale şi băneşti sau a patrimoniului Primăriei, pentru eliminarea căilor de risipă, degradare, declasare , depreciere, substituire, scoatere din uz sau sustragere.
  • să asigure salariaţilor, potrivit specificului postului pe care-l ocupă, spaţiu, mobilier, aparatură, utilaje, rechizite şi alte obiecte de inventar, pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.
  • să ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, în favoarea instituţiei şi a cetăţenilor oraşului.
  • să fie imparţial şi corect faţă de personalul din subordine, în aprecierea acestuia, în stabilirea performanţelor individuale în vederea stabilirii salariilor de bază, şi în aplicarea măsurilor faţă de salariaţii care încalcă prevederile legale sau ale prezentului regulament.
  • să asigure condiţiile necesare pentru respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor PSI.
  • selecţia personalului în conformitate cu prevederile legale , în raport cu pregătirea şi competenţa profesională, cu aptitudinile fizice, psihice şi intelectuale ce se cer, corespunzător funcţiei şi specificului fiecărui post.
  • crearea condiţiilor de afirmare în muncă şi stimularea iniţiativei personalului, valorificarea propunerilor şi a sugestiilor personalului care privesc îmbunătăţirea activităţii şi a relaţiilor cu cetăţenii, recompensarea morală şi materială a salariaţilor care obţin performanţe.
  • asigurarea respectării prevederilor legale privind protecţia datelor, a informaţiilor şi a documentelor secrete.
  • asigurarea plăţii, la timp, a drepturilor băneşti ale salariaţilor.
  • autorizarea persoanelor, pentru posturile şi specialităţile pentru a căror exercitare reglementările legale prevăd astfel de obligaţie.
  • respectarea prevederilor legale în legătură cu timpul de muncă, timpul de odihnă, munca tinerilor şi a femeilor.
  • organizarea serviciului de pază permanentă a clădirii primăriei şi a obiectivelor care conform legislaţiei în vigoare necesită pază permanentă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ANGAJATILOR PRIMARIEI

 

8.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Angajatii au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.

(2) În exercitarea funcţiei detinute, angajatii au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

 

8.2. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege

(1) Angajatii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Angajatii trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

 

8.3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

(1) Angajatii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Angajatilor le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 

 

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.

(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a angajatilor de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

 

 

 

8.4. Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajatii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) În activitatea lor, angajatii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajatii trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 

8.5. Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajatii desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.

(2) Angajatii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

 

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajatii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

 

 

8.6. Activitatea politică

În exercitarea funcţiei detinute, angajatilor le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

 

8.7. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei deţinute, angajatilor le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 

 

8.8. Cadrul relaţiilor în exercitarea atributiilor functiei

(1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajatii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Angajatii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

 

(3) Angajatii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Angajatii au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:

a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

 

8.9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

(1) Angajatii care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajatilor le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările externe, angajatii primariei sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

 

8.10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajatii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au

 

avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

 

8.11. Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor, angajatii primariei au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Angajatilor le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

 

 

8.12. Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajatii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

(2) Angajatii primariei care detin functii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori

 

acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice angajatilor primariei care detin functii de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la punctul 8.3.

 

8.13. Folosirea abuzivã a atributiilor functiei detinute

(1) Este interzisă folosirea de către angajati, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, angajatilor le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Angajatilor le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

8.14. Utilizarea resurselor publice

(1) Angajatii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Angajatii au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.

 

 

(3) Angajatii primariei trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Angajatii primariei care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

 

8.15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

(1) Orice angajat al primariei poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajatilor primariei le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL 9

ALTE OBLIGAŢII ALE SALARIAŢILOR

 

Persoanele cărora li s-a încheiat un contract de muncă (indiferent de natura acestuia) sunt încadraţi în cadrul Primăriei şi dobândesc calitatea de membru al colectivului de muncă în cadrul Primăriei comunei Jucu.

Persoanele care au dobândit calitatea de salariat al Primăriei comunei Jucu, au obligaţia să respecte şi să aplice cu stricteţe legislaţia în vigoare privind desfăşurarea activităţii funcţionarilor publici, Hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile conducerii primăriei, precum şi prevederile prezentului regulament.


Pe lângă obligaţiile prevăzute la capitolul precedent, salariaţii Primăriei comunei Jucu au următoarele obligaţii:

 • a) să respecte programul de lucru stabilit conform prezentului regulament;
 • b) să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu prevăzute în fişa postului;
 • c) folosirea integrală şi cu maximă eficienţă a timpului de lucru;
 • d) să cunoască şi să aplice întocmai legislaţia în vigoare specifică postului pe care-l ocupă, precum şi Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile conducerii Primăriei; Salariaţii nu pot fi absolviţi de răspundere, pe motiv că nu cunosc actele normative, dacă acestea au fost publicate.
 • e) să apere integritatea bunurilor din instituţie, să sesizeze imediat conducerea primăriei despre eventuale încălcări ale prevederilor prezentului aliniat;
 • f) să menţină ordinea, curăţenia, să cunoască şi să aplice normele de protecţia muncii şi normele PSI, la locul de muncă unde-şi desfăşoară activitatea;
 • g) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului, în afară de situaţiile în care trebuie să se deplaseze în teren pentru probleme ce privesc îndeplinirea sarcinilor de serviciu. În acest caz, vor anunţa şeful ierarhic despre traseul unde urmează să se deplaseze şi completează registru de teren (registru de teren se păstrează la poarta instituţiei şi cuprinde data şi ora plecării, locul unde se deplasează, motivul deplasării);
 • h) este interzisă prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora în timpul programului de lucru;
 • i) să colaboreze cu salariaţii din alte compartimente, furnizând datele necesare în vederea soluţionării operative şi în spiritul legii a sarcinilor de serviciu;
 • j) să întocmească şi să susţină rapoartele compartimentului de specialitate, care intră în competenţa sarcinilor de serviciu, în vederea elaborării unor proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local;
 • k) să se prezinte imediat la locul de muncă, la cererea conducerii Primăriei, pentru efectuarea de lucrări ce nu suportă amânare, chiar şi în afara orelor de program sau în zilele libere potrivit prevederilor HCL nr 2/22.01.2008;
 • l) să soluţioneze cu promptitudine şi în conformitate cu prevederile legale cererile, sesizările şi reclamaţiile prezentate de către persoane fizice sau juridice;
 • m) să nu angajeze în discuţii instituţia în relaţiile cu mass – media, fără acordul conducerii Primăriei;
 • să păstreze în timpul serviciului şi în afara serviciului confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor şi să respecte dispoziţiile legale privind păstrarea secretului de serviciu şi a secretului de stat;
 • n) să aibă faţă de cetăţeni, faţă de reprezentanţii persoanelor juridice care solicită servicii din partea primăriei, precum şi faţă de colegii de muncă, o conduită corectă, civilizată şi să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine;
 • o) să se prezinte la serviciu în ţinută decentă;
 • p) să respecte treptele ierarhice administrative în rezolvarea problemelor de serviciu şi a celor personale;
 • q) să poarte asupra lor legitimaţiile de serviciu vizate şi să le prezinte persoanelor fizice şi juridice controlate;
 • r) să respecte programarea privind efectuarea concediului de odihnă, să efectueze zilele de concediu de odihnă programate anual. Rechemarea din concediu de odihnă se face conform prevederilor legale;
 • s) să anunţe unitatea în termen de 24 ore în cazul în care salariatul este internat într-o unitate sanitară sau dacă se află în concediu medical la domiciliu.

 

În perioada concediului medical salariaţii au obligaţia să respecte recomandările medicului cu privire la recuperarea sănătăţii. Dacă se constată că nu sunt îndeplinite recomandările medicului cu privire la recuperarea sănătăţii, salariatului respectiv nu i se va plăti certificatul medical.


Şefii de servicii, compartimente sau activităţi subordonate Primăriei comunei Jucu, au obligaţia să întocmească pentru personalul din directa subordine şi să supună spre aprobare Primarului, Viceprimarului şi /sau Secretarului, următoarele:

 • fişa postului cu atribuţiile de serviciu ;
 • fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ;
 • planificarea concediilor de odihnă ;
 • prelucrarea legislaţiei în vigoare şi a Hotărârilor Consiliului Local ;
 • fişa de instruire din punct de vedere a protecţiei muncii şi a normelor PSI;
 • urmărirea respectării programului de lucru;
 • urmărirea îndeplinirii la timp şi în condiţiile cerute a sarcinilor de serviciu;
 • propuneri privind sancţionarea sau promovarea, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

CAPITOLUL 10

DREPTURILE SALARIAŢILOR

 

Salariaţii primăriei comunei Jucu au următoarele drepturi legale:


a) - să primească pentru munca depusă un salariu în bani, salar stabilit potrivit prevederilor legale cu privire la salarizarea personalului din administraţia publică locală. Salariul primit va cuprinde salarul de bază, sporuri la salarul de bază, prime şi stimulente, potrivit reglementărilor legale;

- salarul individual este confidenţial.


b) – pentru rezultate deosebite obţinute pe linie profesională , salariaţii pot beneficia de salar de merit acordat conform prevederilor legale , precum şi stimulente morale (prin participări la manifestări interne sau internaţionale, organizate pe teme ce privesc domeniul lor de activitate, de a face parte din delegaţii ce fac deplasări în localităţi din ţară şi din străinătate în cadrul unui schimb de experienţă , ori pentru întărirea relaţiilor de prietenie cu aceştia , etc.) şi stimulente materiale (prin acordarea de premii , conform prevederilor legale de acordare a acestora).


c) plata orelor efectuate suplimentar , conform prevederilor legale în vigoare;


d) să beneficieze de două zile de repaus săptămânal , zile care sunt stabilite conform prevederilor prezentului regulament , funcţie de locul de muncă unde-şi desfăşoară activitatea;


e) să beneficieze de concediu de odihnă anual , conform prevederilor legale în vigoare cu privire la efectuarea concediului de odihnă;


f) să beneficieze de concediu medical plătit, în caz de boală, în baza certificatului medical eliberat de medic şi aprobat de către ordonatorul de credite.


g) dreptul la concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite conform prevederilor legale;


h) pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii pot beneficia de concediu fără plată, conform legilor în vigoare, cu aprobarea Primarului. Situaţiile pentru care se acordă concediul fără salar sunt cele prevăzute de reglementările legale.


i) dreptul de a se adresa organelor superioare, precum şi organelor de justiţie, ori de câte ori consideră că le-au fost prejudiciate interesele profesionale;


În caz de reducerea activităţii, la aplicarea efectivă a reducerilor de personal, se vor avea în vedere următoarele criterii în ordinea logică de aplicare:


1. Contractele de muncă ale salariaţilor care îndeplinesc condiţii de pensionare pentru limită de vârstă;
2. Contractele de muncă ale salariaţilor care îndeplinesc condiţii de pensionare la cerere;
3. Contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează pensia cu salariul;

4. Contractele de muncă ale salariaţilor care înregistrează media din fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sub media punctajului general.

 

CAPITOLUL 11

DISPOZITII FINALE

 

Compartimentele aparatului propriu al Primariei Comunei Jucu vor adduce la indeplinire orice alte sarcini dispuse de Primarie in legatura cu activitatea acestora si care nu sunt cuprinse in prezentul regulament.

In vederea stimularii spiritului de initiativa si a raspunderii personale in realizarea atributiilor si sarcinilor ce le revin, conducatorii compartimentelor si personalul de execuţie incadrat au dreptul sa ceara sefului ierarhic superior sa rezolve operativ problemele ridicate de acestia, de care depinde indeplinirea corecta si operativa a obligatiilor de serviciu.

Salariaţii Primăriei comunei Jucu, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atributiile si raspunderile pe care le incumba calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, în domeniul de desfăşurare a activitatii.

Prevederile Legii nr. 188/1999 – modificată şi completată, se aplică în mod corespunzător persoanelor care au încheiate raporturi de serviciu – respectirv ocupă funcţii publice.

 

Resursele umane vor afişa prezentul Regulament intern la intrarea în sediul institutiei, asigurându-se, sub semnatură, că toţi salariatii au luat cunostinţă despre conţinutul său.

 

 

 

Prevederile prezentului regulament se completeazã de drept cu prevederile actelor normative în vigoare.

Regulamentul intern de organizare si functionare se modifica, completeaza si reactualizeaza ori de cate ori se impune acest lucru, cu respectarea legislatiei in vigoare la data cand intervin modficari.


Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu data aprobarii lui de către Consiliul Local al comunei Jucu.

Ultima actualizare în Joi, 29 Martie 2018 06:46
 

         PRIMAR
  Pojar Dorel Valentin
    0264-233.084
    VICEPRIMAR
     Cocoşi Mihai
    0264-233.084
   SECRETAR
  Hodiş Brînduşa
    0264-233.084

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084
FAX:
0264-233-086
E-mail:
primariajucu@primariajucu.ro
office@primariajucu.ro

DSC 0023 resizeCOMUNA NOASTRĂ

Teritoriul comunei Jucu este situat in partea de est a judeţului Cluj, la interferenţa a două mari unităţi de relief: Podişul Someşan în vest şi Cîmpia Transilvaniei în est, fiind traversat de la sud la nord de râul Somesul Mic.
Primaria Jucu, Powered by NTelecom