Regulament de ordine interioara PDF Imprimare
Vineri, 31 August 2012 21:31
Share

Regulament de ordine interioara

Di s p o z i ţ i i  g e n e r a l e

 

Consacrarea si aplicarea principiilor fundamentale ale separarii puterilor in stat - legislativa, executiva si judecatoreasca, impune ca autoritatile administratiei publice locale - respectiv Consiliile Locale si Primarii - sa organizeze punerea in executie si sa execute in concret prevederile legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului Romaniei, ordinelor prefectului judetului Cluj a propriilor hotarari si dispozitii - sa vegheze la stricta lor aplicare si respectare, asigurand in conditiile legii rezolvarea problemelor privind dezvoltarea economica, sociala a comunitatii locale.

 

Primaria, ca institutie publica, urmareste respectarea cadrului legal al desfasurarii activitatii din comunitate, asigura solutionarea problemelor de ordin edilitar si gospodaresc, mentinerea ordinii publice, respectarea si apararea drepturilor omului, a dreptului de proprietate, precum si alte atributii date in competeta, prin Legea oragnica, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a celorlalte legi speciale pe domenii de reglementare.

Pentru realizarea atributiilor si responsabilitatilor cu care a fost investit prin lege, Primarul comunei Jucu- in calitate de sef al administratiei publice locale - actioneaza prin aparatul propriu de specialitate al primarului, in concordanta cu noile realitati care reclama respectarea raporturilor dintre administratia locala si cetatean, in vederea realizarii demersurilor prioritare in slujba si interesul localitatii si cetateanului acesteia.

Ca si in celelalte domenii, in aparatul propriu al Primariei comunei Jucu  , este necesara imprimarea unui autentice etici a muncii, a prioritatii morale si profesionale, suprematia legii, desfasurarea relatiilor de munca pe principiul muncii si aplicarii liber consimtite a regulilor de ordine si disciplina, respectarea normelor de conduita stabilite in prezentul Regulament, pentru sporirea calitatii si eficientei economice si sociale a muncii, a prestigiului organelor locale ale administratiei de stat, in fata cetatenilor pe care ii reprezinta.

Regulile de disciplina stabilite prin regulamentul de ordine interioara se aplica tuturor persoanelor angajate din institutie, indiferent de natura si durata raporturilor de munca, precum si celor care lucreaza in institutie ca detasati, delegati sau practicanti.

Prezentul Regulament de ordine interioara este structurat pe capitole si articole si intra in vigoare odata cu data aprobarii.

 

 

 

Capitolul 1

Protectia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor.

Art.1

Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă se obligă, prin măsurile pe care le dispun, să asigure securitatea si sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de munca, fără a crea salariaţilor obligaţii financiare.

a) angajatorul va asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului, selectia, incadrarea si promovarea personalului potrivit cerintelor stabilite prin fisa postului pentru fiecare loc de munca.

b) angajatorul va asigura condiţiile necesare ca sarcinile de munca si activităţile corespunzătoare să fie organizate astfel încât exigenţele profesionale să corespundă capacităţii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor iar solicitarea profesională să fie în limitele normale.

Periodic se face o verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale salariatilor cu funcţii de decizie   cu atribuţii în interpretarea legilor în domeniul lor de activitate, cu atribuţii privind relatiile cu cetăţenii, (inclusiv examen psihologic).

c) pentru asigurarea securităţii si sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame lăuze sau care alăptează,  angajatorul asigură condiţiile necesare transpunerii în fapte a măsurilor privind igiena, protectia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile  de muncă.

 

Art. 2

(1) Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legilor speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum si cu normele şi normativele de protecţie a muncii.

(2) Măsuri necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de informare şi pregatire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza normelor şi normativelor de protecţie a muncii, de către persoana responsabila de implementarea normelor de Sanatatea si Securitatea in Munca, în colaborare cu şefii compartimentelor de muncă. (Fiecare compartiment de munca va avea afişate la vedere reguli ce trebuie respectate privind securitatea şi sănătatea în muncă, reguli stabilite în funcţie de specificul activităţii fiecărui compartiment de muncă şi cu consultarea sindicatului).

 

Art. 3

Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare (instructajul general realizat de către responsabilul SSM), periodic (de către şeful compartimentului de muncă) şi la schimbarea locului de muncă (de către  şeful  compartimentului de muncă  unde salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea). Instructajul periodic de protectia muncii si PSI, precum si instructajul la schimbarea locului de munca va fi consemnat pentru fiecare angajat in Fisa individuala de protectie a muncii respectiv in Fisa individuala de instructaj PSI.

 

 

 


Art. 4

Salariaţii sunt obligaţi să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, să acorde primul ajutor în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.

Art. 5

(1)  Încălcarea dispozitiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. In aceasta ordine de idei, conducerea unitatii va amenaja locuri speciale pentru fumat pentru personalul propriu si pentru vizitatori. Fumatul in alte zone decat cele special amenajate, este interzis.

(2)  Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a acestora de către salariaţii cu atribuţii în acest sens constituie abatere şi se sanctionează disciplinar, patrimonial, contravenţional sau penal, după caz.

(3) Angajatorul asigură măsurile necesare cu privire la respectarea dispoziţiilor cuprinse în                     Legea nr. 571/14.12.2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Capitolul 2.  Selectia şi încadrarea în muncă a salariaţilor.

Salarizarea. Timpul de muncă, timpul de odihnă.

Art. 6

Încadrarea în muncă a salariaţilor în Primariei comunei Jucu se face în condiţiile legii, în limita posturilor vacante. Data şi locul de desfăşurare a concursului, precum şi conditiile stabilite pentru înscriere vor fi anunţate în mass-media locală, in termenul prevazut de lege.

 

Art. 7

În cadrul relaţiilor de muncă din Primariei comunei Jucu functioneaza principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de angajaţi, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familiară, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

Hărţuirea sexuală, aşa cum este definită de lege, este considerată ca fiind abatere disciplinară şi sanctionată conform art.264 din Codul muncii.

 

Art. 8

(1) Salariaţii Primariei comunei Jucu beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnitaţii şi a conştiinţei lor fără nici o discriminare.

(2) Salariaţilor Primariei comunei Jucu le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective şi individuale, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, dreptul la protecţie împotriva concedierii ilegale.

(3)Salariatilor Primariei comunei Jucu le este respectat dreptul de asociere in sindicate, cu exceptia functionarilor publici numiti in categoria inaltilor functionari publici. Se recunoaste dreptul la greva in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public.

(4) Salariile functionarilor publici si a personalului contractual sunt stabilite prin acte normative care reglementeaza drepturile de natura salariala, conform carora salariile de baza se stabilesc in mod diferentiat avandu-se in vedere realizarea unei ierarhii juste si motivate in sistem de cariera, in raport cu natura competentelor, cu activitatea desfasurata si cu importanta ei, corespunzator cerintelor clasei si gradului functiei publice.

 

Art. 9

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.

 

Art. 10

(1) Între primar - ca reprezentant legal la Primăriei - şi Sindicatul Liber din Administratia Publica Locala din comuna Jucu- ca reprezentant al salariatiilor – se încheie anual Contractul (Acordul) colectiv de muncă (cu posibilitatea de a fi prelungit conform clauzelor sale) prin care se stabilesc condiţiile de muncă, salarizarea si alte drepturi şi obligatii ce decurg din raporturile de muncă.

(2) Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă sunt obligatorii atât pentru primar, cât şi pentru salariaţii Primariei comunei Jucu.

 

Art. 11

(1) La angajare se încheie contractul individual de muncă (actul administrativ de numire) între primar ca reprezentant al Primăriei şi salariat, în baza căruia se prestează munca în schimbul salariului  cuvenit, potrivit legii.

(2) Clauzele contractului individual de muncă (raportului de serviciu) nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivel minim stabilit prin acte normative sau prin Contractul (Acordul) colectiv de muncă.

 

Contractul individual de muncă se încheie după informarea prealabilă a persoanei care solicită angajarea cu privire la clauzele generale care vor fi înscrise în el.

 

Art. 12

Contractul individual de muncă (raportul de serviciu) se încheie (se exercită) pe durată nedeterminată sau în unele cazuri expres prevăzute de lege, pe durată determinată.

 

Art. 13

(1) Programul de lucru al salariaţilor se stabileşte în contractul colectiv de muncă, în funcţie de specificul şi modul de organizare a activităţii compartimentelor de muncă. Timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat este cel prevăzut de lege. Programul de lucru al salariaţilor Primăriei se afişează la sediul instituţiei.

(2) Organizarea lucrului in fiecare serviciu, birou, compartiment sau loc de munca va cuprinde: stabilirea obiectivelor, planificarea activitatilor, identificarea pasilor ce trebuie intreprinsi pentru atingerea oiecivelor, analiza rezultatelor obtinute.

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(4) Pentru salariaţii din compartimentele de muncă în care munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă efectuate într-o perioadă de maximum 3 săptămâni să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(5) Evidenta prezentei la program se asigura prin semnarea condicii de prezenta, pe baza careia responsabilul de resurse umane intocmeste foaia colectiva de prezenta si acorda compensarea cu timp liber corespunzator sau plata orelor suplimentare. Semnarea condicii se face atat la inceperea programului, cat si la terminarea acestuia. In condica de prezenta se inscriu si deplasarile in interesul serviciului care se efectueaza pe baza aprobarii date de conducerea unitatii si a ordinului de deplasare.

Condicile de prezenta sunt verificate zilnic de catre responsabilul de Resurse umane care certifica prin semnatura concordanta prezentei cu cea din condica. Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normelor de disciplina muncii si se sanctioneaza conform prevederilor prezentului regulament.

In cazul in care un salariat nu se poate prezenta la serviciu este obligat sa anunte responsabilul de Resurse umane pana la ora 900, in caz contrar este inregistrat in condica de prezenta ca absent nemotivat.

(6) Responsabilul de resurse umane completează lunar foile colective de prezenţă în care înscrie timpul efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat) şi timpul nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegaţii, absenţe nemotivate etc.) de către fiecare salariat. Completarea foilor colective de prezenta se poate face si de catre sefii compartimentelor functionale din cadrul institutiei, acolo unde se impune acest lucru.

(7) Foile colective de prezenţă se predau în data de 1 ale fiecărei luni calendaristice, pentru luna anterioară, la responsabilului de resurse umane.

(8) Foile colective de prezenţă constituie documentele primare care stau la baza determinării şi stabilirii drepturilor salariale ale salariaţilor pentru munca prestată.

 

 

 

Plecarea in teren se face inscriindu-se intr-un registru de teren special. Evidenta orelor prestate peste durata programului de lucru se inscrie intr-un registru pentru ore suplimentare care trebuie aprobat de catre primar

 

 

 

Art. 14

Având în vedere că durata zilnică a timpului de muncă este de 8 ore (pentru persoanele cu vârstă mai mică de 18 ani este de 6 ore), salariaţii au dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care este inclusă în timpul de muncă. Pauza de masa se ia la ora 11,30.

 

Art. 15

Între 2 zile de muncă fiecărui salariat i se asigură un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutiv, iar săptămânal 2 zile consecutiv (sâmbăta şi duminica ori în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă pentru salariatii din compartimentele de muncă care, prin specificul sarcinilor pe care le au, desfasoara activitati in zilele de sambata si duminica, cu acordarea sporurilor prevazute de lege).

Art. 16

(1) Primarul în calitate de reprezentant legal al Primariei, asigură pentru toti salariatii zile libere în sărbătorile legale stabilite prin lege.

(2) Pentru compartimentele în care activitatea prin specificul său nu poate fi întreruptă, salariatior li se asigură timp liber în urmatoarele 30 de zile, cu condiţia să fi muncit în zilele stabilite prin lege a fi libere.

Dacă din motive justificate nu se pot acorda zile libere pentru munca prestată în zilele de sărbatori legale, salariatii beneficiază de un spor la salariu conform Contractului (Acordului) colectiv de munca aplicabil.

Art. 17

(1) Fiecare salariat are deptul la concediu de odihnă conform legii, drept care nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata concediului de odihnă este prevazut de lege şi în Contractul (Acordul) colectiv de munca aplicabil.

(2) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an şi este obligatoriu. Efectuarea concediului de odihnă se realizează pe baza programarii colective sau individuale, aprobate de primar cu consultarea sindicatului conform legii. In cazul in care concediul de odihna se face fractionar, angajatorul este obligat sa faca programarea astfel incat fecare salariat sa efectueze, intr-un an calendaristic, cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetarii contractului individual de muncă (raportului de serviciu).

(4) Pentru perioada concediului de odihnă salariaţii au dreptul la indemnizatia de concediu stabilită conform legii.

(5) În cazurile expres prevăzute de lege concediul de odihnă poate fi întrerupt la cererea salariatului (pentru motive obiective) sau prin dispoziţia primarului, în caz de forta majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncă.

 

Art. 18

(1) Salariaţii beneficiază de concedii plătite pentru evenimente familiare deosebite sau de concedii fără plată, durata acestora fiind prevazută de legislatia in vigoare.

(2) Femeile care au in ingrijire copii in varsta de pana la 2 ani beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului, in conditiile legii. Acest concedii se acorda la cerere, dupa efectuarea concediului postnatal.

(3) De asemenea prin Contractul (Acordul) colectiv de muncă se stabileste durata concediului (plătit sau neplătit) pentru formare profesională la care au dreptul salariaţii, precum şi condiţiile de acordare.

 

 

Capitolul 3.   Drepturile si obligatiile primarului  comunei Jucu si ale salariatilor

Art. 19

(1) În cadrul Contractului (Acordului) colectiv de muncă sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre cele două părţi contractante, prin negociere, aceste clauze regăsindu-se în contractul individual de munca.

(2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege.

 

Art. 20

(1) Salariatii au în principal  urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formare profesională;

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale mediului de muncă;

j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

l) dreptul de a participa la acţiuni colective;

m) dreptul de  a constitui sau de a adera la un sindicat.

 

(2) Salariatilor le revin, în principal, urmatoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau dupa caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul intern, în Contractul (Acordul) colectiv de munca aplicabil, precum si în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de Primariei comunei Jucu în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate;

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

 

 

 

În vederea asigurării creşterii calităţii serviciului public, pentru o bună administrare în realizarea interesului public  precum şi pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală – salariaţii aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Jucu se obligă să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită  profesională a funcţionarilor publici aşa cum a fost aprobat prin Legea nr.7/18.02.2004 precum şi a Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr. 477/08.11.2004. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, conform legilor în vigoare, a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor Codului de conduită profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual.

 

 

 

Art. 21

(1) Primarul  are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare  pentru fiecare salariat in conditiile legii;

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exercite controlul  asupra  modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare  si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, Contractului (Acordul) colectiv de muncă aplicabil si Regulamentului intern.

 

(2) Primarului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea sarcinilor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d) să comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a institutiei;

e) sa se consulte cu sindicatul in privinta deciziilor susceptibile să afecteze substantial drepturile si interesele  acestora;

f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

g) sa elibereze la cerere toate documentele  care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

h) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;

i) respectarea reglementarilor si asigurarea fondurilor si conditiilor necesare pentru efectuarea examenului medical la agajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicate in nici un fel in costurile aferente.

 

Art. 22

Modificarea contractului individual de munca sau a raportului de serviciu se poate face cu acordul partilor. Modificarea unilaterala a contractului  individual de munca sau a raportului de serviciu este posibil numai in cazurile si in conditiile stabilite prin clauzele acestora conform Codului muncii şi Legii nr.188/1999 modificată şi completată prin Legea nr.161/2003.

 

Art. 23

Contractul individual de munca sau raportul de serviciu poate inceta de drept ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea sau ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile  limitativ prevazute de lege.

 

Art. 24

Demisia angajatului se poate face numai prin notificare scrisa, dupa implinirea unui termen de preaviz (max.15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere).

 

Art. 25

(1) Primarul asigura accesul periodic al salariatilor la formarea profesionala.

 

 

 

(2) Modalitatea concretă de formare profesionala, drepturile şi obligatiile părţilor, durata formării profesionale pecum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala sunt stabilite in functie de necesitatile institutiei si fondurile banesti alocate in acest scop in bugetul anual.

 

 

 

Art.  26

(1) Sindicatul Liber din Administratia Publica Locala din comuna Jucu având ca scop apararea  si promovarea drepturilor colective  si individuale precum si intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor săi, participă prin reprezentantii sai  la negocierea si incheierea Contractului (Acordului) colectiv de muncă, precum şi la tratative sau acorduri cu primarul ca reprezentant legal al Primariei.

(2) Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă produc efecte pentru toţi  salariaţii Primăriei.

(3) Primarul ca reprezentant legal al Primăriei recunoaste exercitiul sindical al tuturor salariaţilor, cu respectarea drepturilor si libertatilor garantate prin Constitutie şi cu dispoziţiile Codului muncii şi a         Legii nr. 188/1999, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

Art.  27

Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale conform legii speciale.

 

 

 

Capitolul  4. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor

individuale ale salariatilor.

 

Art. 28

(1) Primarul ca reprezentant legal al Primariei, asigura buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a cererilor sau reclamatiilor salariatilor, raspunzând pentru legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal.

(2) Cererile sau reclamatiile salariatilor se primesc si se inregistreaza prin registratura generala a Primariei, de unde sunt preluate de Serviciul Relatii comunitare si prin dispozitia primarului, sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor de munca cu atributii in domeniu, care au obligatia de a prezenta pimarului, spre semnare, modul de rezolvare a petitiilor salariatilor si sa expedieze raspunsurile in termenele prevazute de lege.

 

Art. 29

(1) Raspunsurile sunt semnate de seful compartimentului de munca, cel care a emis raspunsul si de primar.

(2) Cererile sau reclamatiile anonime nu se iau in considerare.

 

Art. 30

Salariatii Primariei nu pot primi direct petitii spre rezolvare (de la cei care le intocmesc/adreseaza) ci numai prin registratura generala.

 

Art. 31

Eliberarea adeverintelor tipizate, la solicitarea salariatilor, care sa ateste calitatea de angajat si drepturile salariale ale solicitantului se face de catre responsabilul de resurse umane. Aceste adeverinte se semneaza de catre primar, contabil si responsabilul de resurse umane, si se inmaneaza salariatului in cauza sau mandatarului angajatului îndreptăţit.

 

Art. 32

(1) Salariatii Primariei au dreptul si obligatia de a formula propuneri privind cresterea eficientei activitatii institutiei, urmarind obtinerea unei imagini pozitive a acesteia.

(2) Propunerile salariatilor sunt trimise, prin grija responsabilului de resurse umane, compartimentelor competente spre rezolvare, responsabilul de resurse umane informând salariaţii despre modul de soluţionare a propunerilor lor.

 

Art. 33

(1)Salariatii au dreptul să solicite audienţă la primar, cât şi la alte persoane cu funcţii de conducere, conform programelor de audienţă afişate la avizier, în scopul rezolvării problemelor personale.

(2) Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat.

 

Art. 34

Persoanele străine (publicul) au acces la compartimentele de muncă, pentru solicitarea solutionărilor adresate Primăriei, conform programului afisat la intrarea în sediul Primăriei.

 

Capitolul  5. Norme de conduita morala si profesionala.Disciplina muncii.

 

Art. 35

Pentru a asigura cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, pentru eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica locala, salariatii Primariei comunei Jucu trebuie sa respecte următoarele norme de conduită morală si profesională:

 

a) în toate actele si faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

b) să apere în mod loial prestigiul Primariei comunei Jucu, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;

c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primariei comunei Jucu , cu politicile şi strategiile acesteia;

d) să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de solutionare în care Primaria comunei Jucu  este parte;

e) să nu dezvaluie informaţii care nu au caracter public în alte conditii decât cele prevazute de lege;

f) să nu acorde asistenta şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice sau de alta natura impotriva Primariei comunei Jucu , dacă nu au atribuţii în acest sens.

 

 

Art. 36

In relatiile cu salariaţii Primariei comunei Jucu , precum şi cu persoanele fizice sau juridice, fiecare salariat al institutiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vietii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

 

 

 

Art. 37

(1) Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine impartială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.

 

(2) În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict.

 

 

Art. 38

(1) Relatiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către consilierul personal al primarului.

 

(2) Salariaţii desemnaţi de către primar să participe la activităţi sau dezbateri publice sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.

 

 

Art. 39

Atunci când salariaţii Primariei comunei Jucu , reprezintă interesele in cadrul altor organizatii, institutii sau cu prilejul unor conferinte sau alte activitati, acestia au obligatia sa creeze/promoveze imaginea favorabilă a Primariei comunei Jucu , să nu exprime opinii personale privind aspectele nationale ori disputele internaţionale.

 

 

 

Art. 40

(1) Atat in cadrul Primăriei cât şi în deplasările în interes de serviciu salariaţii au obligaţia de a prezenta o conduită corespunzatoare, ţinuta decentă (haine curate, călcate, cu o notă de eleganţă simplă, adecvată unei persoane care este salarizată din bani publici, fără a se afişa opulenţă sau indecenţă).

 

(2) In incinta Primăriei fiecare angajat este obligat să poarte ecuson la vedere (cu numele si prenumele, functia, compartimentul de muncă).

Art. 41

(1) In procesul de luare a decizilor salariatii Primariei comunei Jucu  sunt obligaţi să actioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.

 

(2) Salariaţii cu functii de conducere au obligatia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.

Art. 42

In activitatea de luare a decizilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori actiuni de control, salariaţii au obligatia de a folosi prerogativele functiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.

 

Art. 43

In cazul în care salariaţii, în exercitarea atributiilor pe care le au, se află în situatia unui conflict de interese, acestia îl vor anunţa imediat pe şeful compartimentului de muncă unde îşi desfasoară activitatea, care este obligat să ia masurile de rigoare.

 

Art. 44

(1) Salariaţii Primariei comunei Jucu au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile institutiei numai pentru desfasurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin.

 

(2) Potrivit atributiilor ce le revin, salariaţii sunt obligaţi să asigure folosirea banilor publici în mod eficient şi justificat, conform prevederilor legale.

Art. 45

Salariatii Primariei comunei Jucu  pot achiziţiona bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a Primăriei, supuse vânzării, numai cu respectarea legii.

 

 

 

 

 

 

Art.45 “

 

1. Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex , in legatura cu relatiile de munca , referitoare la :

 

a} anuntarea , organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat ;

b} incheierea , suspendarea , modificarea sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu ;

c} stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului ;

d} stabilirea remuneratiei ;

e} beneficii altele decit cele de natura salariala , precum si la securitate sociala ;

f} informare si consiliere profesionala , programe de initiere , calificare , perfectionare , specializare si recalificare profesionala ;

g} evaluarea performantelor profesionale individuale ;

h} promovarea profesionala ;

i} aplicarea masurilor disciplinare ;

j} dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta ;

k} orice alte conditii de prestare a muncii , potrivit legislatiei in vigoare ;

2. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin 1 lit a} locurile de munca in care datorita naturii activitatilor profesionale , respective sau cadrului in care acestea sunt desfasurate , o caracteristica legata de sex este o cerinta profesionala autentica si determinanta , cu conditia ca obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportionala .

3. Este considerate discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex.Capitolul 6.  Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile

Art. 46

(1) Incălcarea cu vinovăţie de către salariaţii Primariei comunei Jucu  îndatoririlor corespunzatoare functiei pe care o deţin, a regulilor de conduită morală şi profesională prevăzute de lege si prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca si care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovaţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 

 

Art. 47

Constituie abatere disciplinară, următoarele fapte:

 

 

 

a) întârzierea sistematică si neglijenţă repetată în rezolvarea sarcinilor de serviciu;

 

b) absenţa nemotivată de la serviciu;

 

c) nesemnarea zilnica si la timp a condicii de prezenta;

d) neanuntarea pana la ora 900 a absentei de la serviciu, conform art. 13 alin. (5) din prezentul regulament de ordine interioara;

e) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întârziere, părăsirea locului de muncă fără aprobare);

f) atitudine ireverentioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;

g) nerespectarea secretului profesional, a confidenţialităţii lucrărilor cu un asfel de caracter;

h) refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

i) încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conflicte de interese, interdicţii şi incompatibilităţi stabilite prin lege;

j) prezentarea la serviciu sub influenta alcoolului, sau consumul de alcool in cadru institutiei; refuzul de a se supune testarii alcoolemiei la solicitarea superiorilor ierarhici;

k) intervenţii sau stăruinţe pentru soluţionarea cererilor petenţilor, precum şi stabilirea de către personalul de execuţie a unor relatii directe cu petenţii în acest scop;

l) nerespectarea clauzelor prevăzute în Contractul (Acordul) colectiv si cel individual de muncă, precum si a angajamentelor asumate prin actele adiţionale la contractul individual de muncă;

m) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei;

n) desfăşurarea unor activitati cu caracter politic in timpul programului de serviciu;

o) violenţă fizică şi de limbaj;

p) încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi şi producerea de prejudicii;

q) hărţuirea sexuală.

r)  discriminarea persoanlor pe criteriu de sex

 

 

Art. 48

Primarul, în calitate de reprezentant al Primariei comunei Jucu , dispune de prerogativa disciplinară având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară, dar acestea pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetari

 

 

 

disciplinare prealabile, excepţie fiind avertismentul scris, în caz contrar sancţiunea va fi atinsă de nulitate absolută.

 

Art. 49

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor în cazul în care au săvârsit o abatere disiplinară sunt:

 

 

 

a) avertisment scris;

 

a¹) mustrare scrisa;

 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogadarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogadarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c¹)suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau dupa caz de promovare în funcţia publică pe o perioadă de 1 la 3 ani.

c²)trecerea într-o funcţie inferioară pe o perioadă de până la 1 an cu diminuarea corespunzătoare a salariului.

d) reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea  salariului de baza si sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca;

f¹) destituirea din functia publica.

 

 

Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii aparatului propriu al Primariei comunei Jucu  a Obligaţiilor privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul, aşa cum au fost precizate în H.G. nr. 1723/2004, dă dreptul angajatorului să dispună măsuri de schimbare din funcţie şi/sau (după caz) de suspendare pe o perioadă determinată a Contractului individual de muncă (sau raportului de serviciu) ori de încetare a Contractului individual de muncă (raportului de serviciu) conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariaţi care, în activitatea lor în relaţia cu publicul, nu respectă aceste obligaţii. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea disciplinară prealabilă şi la propunerea comisiei de disciplină, respectându-se procedura legală.

 

 

Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.50

Sancţiunea disciplinară se stabileste în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârsite de salariat, avându-se în vedere urmatoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovatie al salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art.51

Aplicarea sanctiunii disciplinare se face numai dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile (mai putin avertismentul scris).

Art.52

(1) Demararea procedurii disciplinare poate fi dispusa de catre primar in baza unui referat disciplinar intocmit de catre superiorul direct al unui angajat, la care se adauga dovezile care probeaza vinovatia acestuia.

 

(2) In vederea efectuării cercetarii disciplinare, primarul va dispune constituirea unei comisii disciplinare pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Comisia disciplinara va fi formata dintr-un numar impar de membrii, dar nu mai putin de trei, dintre care cel putin un membru face parte din acelasi serviciu/birou/compartiment ca si angajatul convocat pentru cercetarea disciplinara prealabila.

(3) Angajatul va fi convocat in scris de catre presedintele comisiei disciplinare cu cel putin 5 zile inainte de sedinta comisiei disciplinare, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. In cazul neprezentarii angajatului (la convocare), fara un motiv obiectiv, sanctiunea se va dispune fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa ofere comisiei disciplinare toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, inclusiv dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de reprezentantul sindicatului. Discutiile din cadrul sedintei comisiei disciplinare se consemneaza intr-un proces verbal al comisiei disciplinare, care va fi semnat pentru conformitatea celor discutate in cadrul comisiei de toti cei prezenti in cadrul sedintei.

Art. 53

(1) Rezultatele cercetarii disciplinare intreprinse de catre comisia disciplinara se consemneaza intr-un referat care, dupa ce se aproba de catre primar, se predă responsabilului Resurse umane.

 

(2) Referatul intocmit de catre comisia disciplinara va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinara si data la care s-a comis abaterea disciplinara;

b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern sau Contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării discipinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la convocare pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

d) sanctiunea disciplinară propusă pentru a fi aplicată angajatului.

 

 

Art 54

Responsabilul Resurse umane, pe baza referatului aprobat de primar, va întocmi proiectul dispoziţiei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare cu respectarea prevederilor Codului muncii.

 

Art. 55

Dispozitia de sanctionare se preda salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau resedinţa comunicată de acest

 

 

 

 

 

Capitolul 8. Dispozitii finale

Art. 56

(1) In situatia în care una din părti (salariatul sau primarul ca reprezentant legal al Primăriei) a suferit un prejudiciu material din culpa celeilalte părţi, are dreptul să fie despăgubită de către partea care a produs prejudiciul, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile.

(2) Cazurile in care opereaza raspunderea civila, modalitatile de stabilire a cuantumului raspunderii civile, precum si persoanele (salariati ai Primariei) implicate sunt cele prevazute de lege.

Art. 57

Salariatii Primăriei încadraţi în functie de executie sau de conducere, răspund contraventional în cazul în care prin realizarea (sau nerealizarea) unor fapte (atributii de serviciu) se constată săvârşirea unor contravenţii prevăzute de Codul muncii. Acest lucru se întâmplă şi în cazul răspunderii penale.

 

Art. 58

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

 

Termenul în care angajaţii pot contesta angajatorului dispozitiile cuprinse în Regulamentul intern este nelimitat. Contestatia va fi adresata direct primarului comunei Jucu , în scris, cu menţionarea expresă a dispoziţilor  contestate, a motivelor contestării şi a drepturilor considerate încălcate.

Termenul de soluţionare şi comunicare a contestaţiilor este de maximum 30 de zile.

Termenul de sesizare a instanţei judecătoreşti (Tribunalul Cluj) este de 30 de zile de la data comunicării modului de solutionare sau de la expirarea termenului la care angajatorul avea obligatia să dea raspuns sesizării salariatului.

Art. 59

(1) Clauzele Contractului (Acordului) colectiv de muncă se stabilesc pe baza procedurii de negociere si de incheiere a Contractului (Acordului) colectiv de muncă stabilit de lege.

 

(2) Contractul (acordul) colectiv de muncă incheiat cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea părtilor.

Art. 60

Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii Primăriei, indiferent de data angajării sau de calitatea de membru în sindicat.

 

Sindicatul Liber din Administratia Publica Locala din comuna Jucu este abilitat sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor in conformitate cu legislatia in vigoare, cu Contractul (Acordul) colectiv de muncă aplicabil, Contractul individual de muncă si Regulamentul intern.

Art. 61

(1) Salariaţii Primăriei comunei Jucu, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atributiile si raspunderile pe care le presupun calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, în domeniul de desfăşurare a activitatii.

 

(2) Prevederile Legii nr. 188/1999 – modificată şi completată, se aplică în mod corespunzător persoanelor care au încheiate raporturi de serviciu – respectirv ocupă funcţii publice.

 

 

(3) Responsabilul de resurse umane va afişa prezentul Regulament intern la intrarea în sediul institutiei,    asigurându-se, sub semnatură, că toţi salariatii au luat cunostinţă despre conţinutul său.

 

(4) Prevederile prezentului regulament se completeazã de drept cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

(5) Regulamentul intern de organizare si functionare se modifica, completeaza si reactualizeaza ori de cate ori se impune acest lucru, cu respectarea legislatiei in vigoare la data cand intervin modficari.

Art. 62

Regulamentul intern intra in vigoare pe durata semnarii si afisarii lui la sediul Primariei comunei Jucu , data la care prevederile Regulamentului de ordine interioara nu se mai aplica .

 

 

 

JUCU DE SUS

 

 

Primarul comunei Jucu
POJAR IOAN DOREL


Compartiment resurse umane
ANITAS MANITA


Cinsilier juridic :
Ciubincan Bianca

Repr.salariatilor din Primaria Jucu la

 

Sindicatul “ CIVITAS “ Cluj Napoca

Fesnic Angela Gabriela               

 

         PRIMAR
  Pojar Dorel Valentin
    0264-233.084
    VICEPRIMAR
     Cocoşi Mihai
    0264-233.084
   SECRETAR
  Hodiş Brînduşa
    0264-233.084

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084
FAX:
0264-233-086
E-mail:
primariajucu@primariajucu.ro
office@primariajucu.ro

DSC 0023 resizeCOMUNA NOASTRĂ

Teritoriul comunei Jucu este situat in partea de est a judeţului Cluj, la interferenţa a două mari unităţi de relief: Podişul Someşan în vest şi Cîmpia Transilvaniei în est, fiind traversat de la sud la nord de râul Somesul Mic.
Primaria Jucu, Powered by NTelecom